News

Villreinen i Rondane er hardt presset

Published on: 6. December 2019
Author: Jørn J. Fremstad

Villreinen var en viktig grunn for å opprette Rondane nasjonalpark for 57 år siden. I dag er Rondane kanskje det villreinområdet hvor reinen er mest truet.

Villreinen i Rondane er hardt presset

– Paradokset er at attraksjonene i nasjonalparken tiltrekker seg turisme, og  naturen og fjelltoppene gjør det populært å bygge hytter i nærheten. Dermed blir den sky villreinen alvorlig truet i sitt eget rike, sier forsker Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I temaheftet Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen presenterer Gundersen og kollega Olav Strand hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet om villrein og ferdsel i Rondane i perioden 2009-2019. Målet med prosjektet er å dokumentere reinens arealbruk  og finne gode løsninger mellom bruk og vern av fjellet.

Stort som Danmark

Før den tekniske utbyggingen tok til var Rondane og Dovre-Sunndalsfjella et sammenvevd leveområde for villrein, på størrelse med Danmark. I dag er området redusert og splittet opp i 6-7 delområder. Rondane villreinområde består i dag av minst tre isolerte delområder; i nasjonalparken er stammen delt i en nord og en sør for Ula, mens Rondane sør utgjør store områder sør for Fylkesveg 27.

Nettopp hensynet til villreinen var et av hovedargumentene for å opprette Rondane nasjonalpark i 1962. Overvåkning av villreinstammen, kombinert med data fra GPS-sendere, bekrefter at villreinen i Rondane nå er delt inn i tre-fire mer eller mindre isolerte bestandsenhe­ter, og at de mest verdifulle villreinområdene i Sel ikke brukes mer.

– I dataene ser vi at det er flere viktige trekkpassasjer som står i fare for å gå ut helt ut av bruk i Rondane. Dette gjelder økende trafikk på Grimsdalsvegen, som avskjærer områdene i nord, og økende trafikk og ferdsel i Fampenområdet i Rondane sør. Dette vil føre til ytterligere oppsplitting av villreinens leveområder, og her må man være veldig på vakt med tiltak, sier Gundersen.

Vei med 35 000 passeringer

Dagens bilde i Rondane nasjonalpark er komplekst. Det er mye ferdsel til store attrak­sjoner som 2000-metertoppene, Rondvassbu, veien inn til parkeringsplassen på Spranget og veien videre inn til Rondvassbu. Et tett nettverk av merkede stier forbinder turisthyttene i området. Bare på veien inn fra Spranget mot Rondvassbu er det nærmere 35 000 passeringer i løpet av en sommer.

– Ingen bør være overrasket over at reinen holder seg unna dette området av nasjonal­parken. Hvis reinen skal kunne ta i bruk de historisk viktige trekkene, må man fjerne parkeringsplassen på Spranget og innføre restriksjoner på sykling langs veien. Det kan redusere ferdselen til Rondvassbu betraktelig, sier Strand.

Trengt opp i et hjørne

Situasjonen i dag er at reinen er presset opp i et hjørne, til tross for statlig vern og årtier med konflikter. Store arealer er tapt og de viktigste trekkområdene ødelagt. Dokumentasjonen på at reinen har dårlige kår er svært solid.

Samtidig opplever reiselivsaktører og endel brukere av området at villreinen er et hinder for verdiskaping og utvikling. For reiselivet fram­står Rondane som et vilt og vakkert fjellområde med flott natur og spektakulære landskap. De besøkende søker disse verdiene, og økoturisme, kultur og kortreist mat er blitt viktige begreper i merkevarebygging.

Forringer eget næringsgrunnlag

– Aktørene i reiselivsnæringen bør være bekymret over at en fortsatt økning i bruken av dette utsatte fjellområdet vil bidra til å uthule og forringe de samme naturverdiene som nasjonalparken, reiselivsnæringen og andre aktører mar­kedsfører. Det må jobbes for felles løsninger og alternativer som bedrer forholdene for både folk og dyr, sier Strand.

Hvis villreinen i Rondane skal få bedre kår, må også reiselivet og brukerne gis bedre og mer forutsigbare muligheter. For reinens del er det viktig med kraftig redusert ferdsel og bruk i selve trekkområdet, og da må det utvikles turmål og opplevelser utenom de mest sårbare områdene.

– Villreinen og bevaringen av villrein må bli en felles historie som alle brukere og interessenter i Rondane kan nyte godt av, sier Gundersen.

Les temaheftet Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen presenterer

Kontakt: Vegard Gundersen

Olav Strand

 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: