Nyheter

NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Publisert: 2. oktober 2020
Tekst: Anne Olga Syverhuset

NINA har blant annet kommet med innspill til hvordan en nasjonal plan kan gjøre det enklere å arbeide med bærekraftsmålene og hvilke tiltak regjeringen bør vurdere i handlingsplanen.

NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en handlingsplan som skal munne ut i en stortingsmelding om Norges innsats for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. De ønsket innspill på hvordan en nasjonal plan kan gjøre det enklere å arbeide med bærekraftsmålene, hvilke utfordringer som er de viktiste, dilemmaer i ulike sektorer og hvilke tiltak regjeringen bør vurdere i handlingsplanen.

NINA har kommet med en rekke forslag til tiltak. Det er viktig med god samordning på tvers av bærekraftsmålene, for å unngå at tiltak for å forbedre ett bærekraftsmål samtidig reduserer mulighetene for å oppnå andre bærekraftsmål. Ett av forslagene fra NINA er derfor å opprette en interdepartemental tverrsektoriell gruppe som har som oppgave å sikre en helhetlig tilnærming til bærekraftsmålene. Les hele høringsinnspillet her.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: