Nyheter

 

NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Published on: 2. October 2020
Author: Anne Olga Syverhuset

NINA har blant annet kommet med innspill til hvordan en nasjonal plan kan gjøre det enklere å arbeide med bærekraftsmålene og hvilke tiltak regjeringen bør vurdere i handlingsplanen.

NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål
Bilde: FN-sambandet (CC-BY-NC-ND-4.0)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en handlingsplan som skal munne ut i en stortingsmelding om Norges innsats for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. De ønsket innspill på hvordan en nasjonal plan kan gjøre det enklere å arbeide med bærekraftsmålene, hvilke utfordringer som er de viktiste, dilemmaer i ulike sektorer og hvilke tiltak regjeringen bør vurdere i handlingsplanen.

NINA har kommet med en rekke forslag til tiltak. Det er viktig med god samordning på tvers av bærekraftsmålene, for å unngå at tiltak for å forbedre ett bærekraftsmål samtidig reduserer mulighetene for å oppnå andre bærekraftsmål. Ett av forslagene fra NINA er derfor å opprette en interdepartemental tverrsektoriell gruppe som har som oppgave å sikre en helhetlig tilnærming til bærekraftsmålene. Les hele høringsinnspillet her.

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: