Nyheter

 

NINAs høringsinnspill til Nasjonal transportplan

Published on: 9. July 2020
Author: Jørn J. Fremstad

NINA har kommet med innspill til hvordan Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 kan ta bedre hensyn til naturen og bidra til å redusere tap av arealer.

NINAs høringsinnspill til Nasjonal transportplan
NINA mener at ambisjonsnivået for transportbransjen bør økes betydelig når det gjelder hensyn til natur og sektorens bidrag til å redusere tap av arealer. Foto: Anne C. Mehlhoop, NINA

NINAs innspill til NTP er basert på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og leveransene fra Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye veier og Statens vegvesen/Vegdirektoratet til dette oppdraget. Vi synes flere av aktørene har trukket fram gode og viktige poenger i sine innspill, men mener at ambisjonsnivået for transportbransjen bør økes betydelig når det gjelder hensyn til natur og sektorens bidrag til å redusere tap av arealer. I dag ser vi at naturmangfoldet svært ofte taper til andre samfunnsformål.

Transportsektoren bruker en betydelig del av arealet i Norge. Både FNs klimapanels (IPCC) spesialrapport om klima og landarealer og FNs naturpanels (IPBES) globale analyse peker på at flere hensyn må sees i sammenheng hvis utviklingen skal være bærekraftig. NINA mener at NTP må ha tydelige koblinger til rapportene fra klimapanelet og naturpanelet. Arealforvaltningen må finne de beste løsningene for både klima og natur og tilpasses en mer usikker framtid. Dette innebærer å

  • bevare natur og eksisterende karbonlagre
  • søke å gjenopprette tapt naturmangfold og karbonlagre
  • sikre arealer som er motstandsdyktige i møte med fremtidens vær og klima

Skal Norge nå klimamålene, må vi sikre at infrastrukturen for transport som planlegges i dag ikke bidrar til tap av natur. Det betyr at vi må bruke arealer mer effektivt i stedet for å ødelegge mer intakt natur. Når nye naturinngrep er nødvendig, må tilsvarende arealer restaureres eller kompenseres et annet sted. Dette vil si at naturmangfold oftere må prioriteres over andre hensyn dersom vi skal løse klima- og naturkrisene.

Det utarbeides nå nye metoder for å undersøke om den økologiske tilstanden på naturen er god, og for å kartlegge grønn infrastruktur. NTP må sikre at samferdselssektoren tar i bruk slike nye metoder for naturkartlegging.

NTP må kreve at innsamlede data om biomangfold tilfaller nasjonale databaser. At insamlede data er tilgjengelige for alle kan øke troverdigheten til resultatene. Det må pålegges nye undersøkelser før utbygging, slik at man ikke kun baserer seg på informasjon som allerede er innsamlet.

Les høringsuttalelsen her

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: