Økologisk tilstand

Definisjoner

Økosystemer med god økologisk tilstand kjennetegnes ved at deres struktur, funksjon og produktivitet ikke avviker vesentlig fra referansetilstanden, definert som intakte økosystemer. 

Intakte økosystemer kjennetegnes av naturlig forekommende arter i nær nåtidI dette ligger det at hverken fremmede arter eller arter som er utdødd eller utryddet ikke inngår i intakt natur. 

Intakt natur kjennetegnes av fravær av moderne (etter-industrielle) og gjennomgripende menneskelige påvirkninger. Videre er klimaet definertsom nær nåtid som i «normalperioden» (1961−1990).

Naturindeks for Norge

Naturindeksen måler tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, og gir en oversikt over utviklingen i økosystemene, for utvalgte artsgrupper og tema.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: