Økologisk tilstand

Fagsystem for økologisk tilstand

Naturmangfoldet gir grunnlag for menneskenes liv på jorda. Økosystemene produserer naturgoder som gir oss mat, rent drikkevann, byggematerialer og opplevelser. Velfungerende økosystemer bidrar til at vekster blir pollinert slik at vi får frukt og grønnsaker, til å regulere klima og til å beskytte jordsmonn mot erosjon. Framtidige generasjoner er avhengige av at vi sikrer økosystemene gjennom bevaring og bærekraftig bruk.

En natur som fungerer godt, er også en forutsetning for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Stortingsmeldingen «Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold» definerer tre nasjonale mål for naturmangfoldet. Målene er satt for å sikre velfungerende økosystemer og å stanse tapet av biologisk mangfold. Stortinget ønsker å se på utviklingen i økosystemene som helhet, og ikke bare stykkevis gjennom å vurdere tilstanden til en og en art i gangen. 

Fagpanelmetoden og indeksmetoden 

Vannforskriften viser hvordan den økologiske tilstanden kan måles i elver, innsjøer og kystvann, men det manglet et målesystem for hav, Arktis og landmiljøet. For å finne ut hvordan man kan måle om disse økosystemene har god økologisk tilstand, ble det satt ned et ekspertutvalg for å vurdere hvordan den økologiske tilstanden kan måles her. Utvalget la fram sitt forslag til tilnærming i 2017.  Etter dette har det blitt utviklet to metoder som begge kan brukes til å måle tilstanden; fagpanelmetoden og indeksmetoden. Disse to metodene testes og utvikles nå videre. Miljødirektoratet presiserer at kunnskapsgrunnlaget må forbedres slik at tilstanden kan vurderes i alle økosystemer.

Økologisk tilstand i Norge i 2021

I 2021 vil det bli levert rapporter som vurderer tilstanden i skog og fjell i hele Norge, samt tilstanden i Arktisk tundra, og i havområdene Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet. Det betyr at vi får vite om den økologiske tilstanden er god eller avviker fra god tilstand i ulike regioner. Forvaltningsplaner finnes for hav og ferskvann og etter hvert skal forvaltningen utarbeide helhetlige forvaltningsplaner for landøkosystemer.

NINA har i 2020 utarbeidet en rapport som beskriver hvordan fagsystem for økologisk tilstand henger sammenmed andre fagsystemer som f.eks. naturindeks, vannforskriften, naturregnskap, økologisk grunnkart, og hvordan datainnsamling fra miljøovervåking, fjernmåling og folkeforskning kan bidra til kunnskapsgrunnlaget. 

Miljødirektoratet påpeker at helhetlig overvåking er nødvendig for å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

Kontakt

Publikasjoner

Definisjoner

Økosystemer med god økologisk tilstand kjennetegnes ved at deres struktur, funksjon og produktivitet ikke avviker vesentlig fra referansetilstanden, definert som intakte økosystemer. 

Intakte økosystemer kjennetegnes av naturlig forekommende arter i nær nåtidI dette ligger det at hverken fremmede arter eller arter som er utdødd eller utryddet ikke inngår i intakt natur. 

Intakt natur kjennetegnes av fravær av moderne (etter-industrielle) og gjennomgripende menneskelige påvirkninger. Videre er klimaet definertsom nær nåtid som i «normalperioden» (1961−1990).

Naturindeks for Norge

Naturindeksen måler tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, og gir en oversikt over utviklingen i økosystemene, for utvalgte artsgrupper og tema.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: