Natur i by

Foto: Camilla Næss / NINA

Natur i by

NINA har et tverrfaglig forskningsmiljø som  forsker på natur i by. Forskningen omfatter bruk av mange ulike metoder og tilnærminger.

Å ta vare på naturen i byene er ikke bare viktig for artene som lever der. Natur i by er like viktig for menneskene som byer i byene. Grøntområder, trær og annet naturmangfold i og rundt byer og andre tettbygde er viktig for trivsel og helse, og kan bidra med viktige naturgoder som redusert oppvarming i byene under hetebølger, økt opptak av nedbør (og reduserte problemer med overvann) og det gir grunnlag for fugleliv og pollinerende insekter. Tilgang til grøntområder er viktig for innbyggere i byer, og kan spille en vesentlig rolle for at folk for tilgang til friluftsområder. For innbyggere som ikke har mulighet til å dra til andre steder for å oppleve natur, er nærnaturen ekstra viktig. Nærnatur og natur rundt byer har slik sett også en funksjon som grønn samfunnsberedskap, for eksempel i perioder med pandemier.

VI JOBBER MED NATUR I BYER
VELG TEMA

Urban EA

Naturregnskap for norske byer

OpenNESS

Verdisetting av urbane naturgoder

Goder i Oslos byparker

Det du ikke visste at du ikke visste om byparker

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Kart og data

Bynaturatlas for Oslo (beta versjon) 

Prioritering av grønne tak i Oslo (beta versjon) (ENABLE prosjektet) 

Overvannsavgifter for Oslo (beta versjon) (New Water Ways prosjektet) 

Blågrønn faktor (BGF) i QGIS (NINA Report 1445)

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: