Naturpanelet IPBES

Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet. 

Som et «Klimapanel eller IPCC for naturen», involveres tusenvis av verdens beste forskere i naturpanelet til å utarbeide kunnskapssammenstillinger og synteser som adresserer noen av våre største miljøutfordringer. Rapportene skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn, og NINA bidrar inn i arbeidet. 

Naturpanelets utredninger og synteser

Etablert i 2012 og med sterk forankring i FN, er Naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) i ferd med å etablere seg som en av verdens fremste organ for sammenstilling og fremstilling av den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet. Enda betraktelig mindre anerkjent enn sin tvilling FNs Klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), som ble etablert allerede i 1988, er Naturpanelets arbeid av like stor betydning for verden og Norge. 
Naturpanelet har produsert 7 viktige utredninger, herunder for Europa, Amerika, Asia og Afrika samt tematiske utredninger om pollinering, landforringelse og om scenarier og modeller. I mai 2019 kommer Naturpanelets største rapport så langt, en global utredning som adresserer hele verdens miljøutfordringer med forslag til hvordan politikere kan sikre en samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn.  

NINA og Naturpanelet

NINA bidrar med våre eksperter i Naturpanelets arbeid, og har pågående forfattervev i både IPBES globale utredning om naturmangfold og økosystemtjenester, og IPBES tematiske utredning om verdsetting av økosystemtjenester. Vi følger også de politiske prosessene under panelet tett og er bla. til stede når Naturpanelet fatter nye beslutninger om kommende utredninger. I Norge er vi pådriver for gjennomføring av kunnskapssammenstillinger nasjonalt, og vi legger vekt på viktigheten av slike sammenstillinger samt formidling av disse til relevante målgrupper i samfunnet.   
 

Les oppsummering av rapporten «IPBES Global assessment of biodiversity and ecosystem services» på norsk i dette faktaarket, utarbeidet av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet

Les faktaarket "Naturen som klimaløsning", basert på rapporten "IPBES Global assessment of biodiversity and ecosystem services".