Bunndyr og vanninsekter

Døgnfluer er viktige indikatorarter i ferskvann. Foto: Knut Andreas E. Bækkelie, NINA

Bunndyr og vanninsekter

Bunndyr og vanninsekter er svært viktige deler av det biologiske mangfold i bekker, elver og innsjøer.

Utover å være viktige brikker i tilgjengeliggjøring og omsetning av energi i ferskvann bidrar bunndyr og vanninsekter med naturgoder som blant annet filtrering og rensing av vannet. De er viktige indikatorer for forskjellige typer forurensning og miljøbelastninger. Fordi ulike grupper og arter av bunndyr har forskjellige toleransegrenser for påvirkninger, kan man bruke forekomst og dominansforhold av ulike artsgrupper til å forstå hva slags påvirkning vannmiljøet er utsatt for. 

Bunndyr inngår derfor i miljøovervåking i vann, blant annet i forbindelse med vannforskriften og arbeidet med oppnåelse av EUs rammedirektiv for vann. For å kunne fastsette økologisk tilstand basert på bunndyr er det en forutsetning med god taksonomisk kompetanse. NINA har derfor flere forskere som har spesialkompetanse innen bunndyr i ferskvann. I tillegg er det en rask utvikling i bruk av miljø-DNA for å beskrive artssamfunn i vann.


Kontakt

Noen publikasjoner

Bergan, M. A., Kyrkjeeide, M. O., Mehlhoop, A. C. & Gjershaug, J. O. 2021. Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter sikringstiltak og restaurering – Sluttrapport fra perioden 2016-2019 - NINA Rapport 1804. Norsk institutt for naturforskning. 

Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute. 2021. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2020 - NINA Rapport 2009. Norsk institutt for naturforskning. 

Bergan, M.A. 2020. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1790. Norsk institutt for naturforskning. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: