Merking av hjortedyr

En elg blir merket med satellitthalsbånd. Foto: Jørn J. Fremstad / NINA

Merking av hjortedyr

Ved bruk av telemetri, altså radiomerking og bruk av satellittsendere, kan vi følge hjortedyrs (elg, hjort, villrein, rådyr og tamrein) forflytninger uten at vi er i nærheten og påvirker dem, og vi kan undersøke omfanget av andre dødsårsaker enn jakt. 

I noen tilfeller undersøker vi også dyrenes helsetilstand og individers årlige reproduksjon. Data fra slike studier benyttes i prosjekter med grunnforskningskarakter, men som oftest er prosjektmålene knyttet til anvendte problemstillinger som etterspørres av forvaltningsinstitusjoner og industri. 

Eksempler på dette kan være problemstillinger knyttet til hvordan dyr påvirkes av klima, sykdommer, utbygginger av infrastruktur som vannkraft, vei, hytter og jernbane, eller turgåere langs stier i skog og fjell. Eller det kan være knyttet til hjortedyr som en jaktbar ressurs, konflikter med jord- og skogbruk, eller tiltak mot viltpåkjørsler på veg og jernbane.

Kontakt

Merkeprosjekter - elg

Hardangervidda: GPS-merking av villrein, elg og hjort

I prosjektet skal villrein, elg og hjort på og rundt Hardangervidda og nordre deler av Setesdal villreinområde merkes med GPS-sendere. Hensikten er å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, blant annet som grunnlag for å redusere risikoen for spredning av skrantesjuke.

Les mer om prosjektet

Elgen i Trøndelag

Prosjektet i Trøndelag ble startet som en følge av funn av atypisk CWD hos elger i Selbu. Prosjektet planlegger å følge et utvalg GPS-merkede elger over mange år.

Les mer om prosjektet

Elgen i Oppland

Prosjektet undersøker elgens trekkmønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere.

Les mer om prosjektet

Elgen på Vega

Informasjon kommer

Elgprosjektet i Valdres og Hallindal

Informasjon kommer

Elg i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005-2011

Informasjon kommer

Merkeprosjekter - villrein

Villrein Hardangervidda

Informasjon kommer

Villrein Setesdal Ryfylke

Informasjon kommer

Villrein Setesdal Austhei

Informasjon kommer

Villrein Knutshø

Informasjon kommer

Villrein Nordfjella

Informasjon kommer

Villrein Snøhetta

Informasjon kommer

Villrein Rondane

Informasjon kommer

Villrein Brattefjell-Vindeggen

Informasjon kommer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: