Merking av hjortedyr

En elg blir merket med satellitthalsbånd. Foto: Jørn J. Fremstad / NINA

Merking av hjortedyr

Ved bruk av telemetri, altså radiomerking og bruk av satellittsendere, kan vi følge hjortedyrs (elg, hjort, villrein, rådyr og tamrein) forflytninger uten at vi er i nærheten og påvirker dem, og vi kan undersøke omfanget av andre dødsårsaker enn jakt. 

I noen tilfeller undersøker vi også dyrenes helsetilstand og individers årlige reproduksjon. Data fra slike studier benyttes i prosjekter med grunnforskningskarakter, men som oftest er prosjektmålene knyttet til anvendte problemstillinger som etterspørres av forvaltningsinstitusjoner og industri. 

Eksempler på dette kan være problemstillinger knyttet til hvordan dyr påvirkes av klima, sykdommer, utbygginger av infrastruktur som vannkraft, vei, hytter og jernbane, eller turgåere langs stier i skog og fjell. Eller det kan være knyttet til hjortedyr som en jaktbar ressurs, konflikter med jord- og skogbruk, eller tiltak mot viltpåkjørsler på veg og jernbane.

Kontakt

Merkeprosjekter

Hardangervidda

Hardangervidda

GPS-merking av villrein, elg og hjort for å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, og redusere risikoen for spredning av skrantesjuke

Elgen i Trøndelag

Elgen i Trøndelag

Kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke

Elgen i Oppland

Elgen i Oppland

Elgens trekkmønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: