Miljø-DNA i vann

Frode Fossøy forklarer hvordan du tar prøve til innsamling av miljø-DNA i vann.

Miljø-DNA i vann

De aller fleste som har hørt om miljø-DNA forbinder som oftest dette med vannprøver. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter kan vi samle inn DNA-rester som flyter rundt i vannet, og med genetiske analyser kan vi bestemme hvilke arter det kommer fra.

NINA tilbyr et eget miljø-DNA kit for prøvetaking av vannprøver i elver og innsjøer. Med dette enkle utstyret kan hvem som helst ta miljø-DNA prøver som de sender inn til analyse hos NINA. Ønsker du å ta benytte miljø-DNA-analyser ta kontakt med Frode Fossøy eller Rolf Sivertsgård.

Vi bruke både arts-spesifikke markører for å påvise enkeltarter og arts-generelle markører for å beskrive artsmangfoldet av artsgrupper i vannmiljøet. Arts-spesifikke analyser benytter en genetisk markør som kun finnes i arten vi leter etter ved hjelp av en qPCR eller digital-PCR maskin. Arts-generelle analyser benytter en genetisk markør som finnes hos mange arter, og ofte ønsker vi å undersøke en spesifikk artsgruppe som for eksempel fisker, amfibier, insekter eller pattedyr. Vi benytter da en DNA-metastrekkoding analyse (DNA-metabarcoding) der vi leser millioner av korte DNA-fragmenter som vi deretter sammenligner med en referansedatabase for å bestemme hvilken art hvert DNA-fragment stammer fra.

MS EDNA er utviklet for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Foto Frode Fossøy/NINA.

Publikasjoner


Kontakt

Utvalgte publikasjoner

Fossøy F, Sivertsgård R, Ambjørndalen VM, Brandsegg H, Andersskog IPØ, Husa V & Forsgren E 2022. Kartlegging av den fremmede marine arten havnespy Didemnum vexillum ved hjelp av miljø-DNA. En rask respons undersøkelse. NINA Rapport 2092.

Larsen B, Magerøy J, Gosselin M & Fossøy F 2021. Forekomst av elvemusling i Eira (Molde kommune), Møre og Romsdal i 2021. NINA Rapport 2076.

 Mo T, Davey M & Fossøy F 2021. Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord. NINA Rapport nr 2049.

Jensen T, Brandsegg H, Bækkelie K, Davey M, Fossøy F, Lungrin E, Majaneva M, Schartau A. Velle G & Walseng B 2021. DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer. NINA Rapport 2044.

Magerøy J, Bækkelie K, Mo T, Brandsegg H, Sivertsgård R & Fossøy F 2021. Elvemusling i Aurskog-Høland og Nes kommune. Lokalitetsfastsetting med miljø-DNA og oppfølgende vadesøk i Mangbekken, Haretonelva og Rabillfløyta. NINA Rapport 1707. 

Sundt-Hansen LE, Forseth T, Harby A, Bongard T, Fossøy F, Arnesen IJ, Köhler B, Majaneva MAM, Sivertsgård R, Skoglund H, Skår M, Sundt H. Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea. Norwegian Research Centre for Hydropower Technology.

Andersson AF, Bissett A, Finstad AG, Fossøy F, Grosjean M, Hope M, Jeppesen TS, Kõljalg U, Lundin D, Nilsson RN, Prager M, Svenningsen C & Schigel D (2021) Publishing DNA-derived data through biodiversity data platforms. v1.0 Copenhagen: GBIF Secretariat.

Gargan L, Fossøy, F, Mo, T.A., Carlsson J.E.L, Ball B & Carlsson J. 2021. Development of an environmental DNA assay and field validation for the detection of invasive pink salmon Oncorhynchus gorbuscha. Environmental DNA doi.org/10.1002/edn3.250.

Taugbøl, A, Bærum, KM, Dervo, BK & Fossøy, F. 2021. The first detection of the fungal pathogen batrachochytrium dendrobatidis in Norway with no evidence of population declines for great crested and smooth newts based on modeling on traditional trapping data.Environmental DNA 10.1002/edn3.180.

Nyheter

NINA tilbyr en rekke miljø-DNA analyser:


Påvisning av enkeltarter - qPCR/ddPCR

  • Elvemusling
  • Fiskearter som ørret, laks, røye, gjedde, ørekyte, mort, solabbor og mange fler
  • Amfibier som storsalander, småsalamander, buttsnutefrosk og spissnutefrosk og nordpadde
  • Fiskesydommer som Gyrodactylus salaris, PKD og Costia 
 

Beskrivelse av artssamfunn – DNA-metastrekkoding

  • Insekter og invertebrater
  • Fisk
  • Amfiber
  • Pattedyr 
  • Vertebrater 
  • Planter

Forespørsler om bruk av miljø-DNA kan rettes til Frode Fossøy eller Rolf Sivertsgård.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: