Elg i Trøndelag

Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA

Elgen i Trøndelag

Prosjektet skal gi oss mer kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke.

I 2016 ble det påvist skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg. Den typen CWD som ble funnet hos villrein er senere kalt klassisk CWD, og antas å smitte mellom dyr ved direkte kontakt eller via miljøsmitte. 

Den typen som ble funnet hos elg er senere omtalt som atypisk CWD, og antas normalt sett ikke å smitte mellom levende dyr. Les mer om begge typer skrantesjuke på hjortevilt.no. 

Prosjektet i Trøndelag ble startet som en følge av funn av atypisk CWD hos elger i Selbu, og det ble ved oppstart planlagt å følge et utvalg GPS-merkede elger over mange år, helst inntil de dør.


SISTE NYTT FRA PROSJEKET

17.08.21: Undersøker fødsel og død hos elgkalver

Hvor mange elgkalver blir født, og hvor mange av dem dør i perioden fram til jaktstart? Å finne svarene er blant målene i NINAs merkeprosjekter på elg.

Les mer

11.05.21: Elgku C2261 er død

Elgku C2261 ble oppsøkt og funnet død 11. mai 2021, etter at det ble sendt dødsvarsel fra GPS-senderen. 

Kua lå på magen og delvis på siden og hadde ingen synlige ytre skader. Området rundt bar ikke preg av mye aktivitet i form av skraping fra klauver eller lignende (ingen dødskamp), men mye avføring var synlig rett bak endetarmen. 

Buken ble åpnet for å sjekke om kua var drektig, hvilket hun ikke var. Hun var imidlertid veldig oppblåst i tarmene og disse var stinne med avføring. Gassutviklingen kan ha inntruffet etter død, men mengden avføring kan tyde på en eller annen form for forstoppelse (tarmslyng).i fant ingen andre tegn til mulig dødsårsak. Hodet ble tatt med for senere undersøkelse for elgbremslarver, CWD-prøver og aldersbestemmelse (snitting av tenner).

17.08.2021: Kalving hos GPS-merkede elgkyr våren 2020

Elgku C2261 ble oppsøkt og funnet død 11. mai 2021, etter at det ble sendt dødsvarsel fra GPS-senderen. 

Kua lå på magen og delvis på siden og hadde ingen synlige ytre skader. Området rundt bar ikke preg av mye aktivitet i form av skraping fra klauver eller lignende (ingen dødskamp), men mye avføring var synlig rett bak endetarmen. 

Buken ble åpnet for å sjekke om kua var drektig, hvilket hun ikke var. Hun var imidlertid veldig oppblåst i tarmene og disse var stinne med avføring. Gassutviklingen kan ha inntruffet etter død, men mengden avføring kan tyde på en eller annen form for forstoppelse (tarmslyng).i fant ingen andre tegn til mulig dødsårsak. Hodet ble tatt med for senere undersøkelse for elgbremslarver, CWD-prøver og aldersbestemmelse (snitting av tenner).

Kontakt

Prosjektleder: Chister M. Rolandsen

Erling J. Solberg

Morten Heim

Sett merket elg?

Se oversikt over GPS-merkede elger i Trøndelag med nummer.

Oversikten er sist oppdatert i august 2021. 

Send gjerne inn informasjon om dine observasjoner og evt. bilder av de GPS-merkede elgene.

Prosjektinfo

Prosjektet drives av NINA med støtte fra Miljødirektoratet. 

Prosjektmål

Hovedmål: Frembringe ny kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke (CWD)

Hovedmålet vil vi oppnå gjennom innsamling av individdata fra GPS-merkede elg, men også data fra dyr felt under jakt og fra fallvilt 

Delmål 1: Å gi ny kunnskap om elgers områdebruk og stedstrohet over mange år 

Delmål 2: Å gi ny kunnskap om andel kalver, utvandringslengde, og alder for utvandring for elg som forlater elgmoras leveområde når de blir voksne

Delmål 3: Å dokumentere kalverekruttering og dødelighet hos elgkalver 

Delmål 4: Å gjennomføre undersøkelser av dødsårsaker hos elg utenom jakt, herunder testing for atypisk og klassisk CWD

Delmål 5: Å estimere årlige dødelighetsrater utenom jakt 

Delmål 6: Å gi ny kunnskap om helse- og kondisjonsrelaterte parametere

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: