Elg i Trøndelag

Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA

Elgen i Trøndelag

Prosjektet skal gi oss mer kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke.

I 2016 ble det påvist skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg. Den typen CWD som ble funnet hos villrein er senere kalt klassisk CWD, og antas å smitte mellom dyr ved direkte kontakt eller via miljøsmitte. 

Den typen som ble funnet hos elg er senere omtalt som atypisk CWD, og antas normalt sett ikke å smitte mellom levende dyr. Les mer om begge typer skrantesjuke på hjortevilt.no. 

Prosjektet i Trøndelag ble startet som en følge av funn av atypisk CWD hos elger i Selbu, og det ble ved oppstart planlagt å følge et utvalg GPS-merkede elger over mange år, helst inntil de dør.


Kontakt

Prosjektleder: Chister M. Rolandsen

Erling J. Solberg

Morten Heim

Sett merket elg?

Se oversikt over GPS-merkede elger i Trøndelag med nummer.

Oversikten er sist oppdatert i august 2021. 

Send gjerne inn informasjon om dine observasjoner og evt. bilder av de GPS-merkede elgene.

Prosjektinfo

Prosjektet drives av NINA med støtte fra Miljødirektoratet. 

Prosjektmål

Hovedmål: Frembringe ny kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke (CWD)

Hovedmålet vil vi oppnå gjennom innsamling av individdata fra GPS-merkede elg, men også data fra dyr felt under jakt og fra fallvilt 

Delmål 1: Å gi ny kunnskap om elgers områdebruk og stedstrohet over mange år 

Delmål 2: Å gi ny kunnskap om andel kalver, utvandringslengde, og alder for utvandring for elg som forlater elgmoras leveområde når de blir voksne

Delmål 3: Å dokumentere kalverekruttering og dødelighet hos elgkalver 

Delmål 4: Å gjennomføre undersøkelser av dødsårsaker hos elg utenom jakt, herunder testing for atypisk og klassisk CWD

Delmål 5: Å estimere årlige dødelighetsrater utenom jakt 

Delmål 6: Å gi ny kunnskap om helse- og kondisjonsrelaterte parametere

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: