Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger 

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 

Strategiske satsinger 2020-2024

NINA har vedtatt å bruke 40 % av grunnfinansieringa fra  Klima- og miljødepartementet til strategiske satsinger – SATS. Strategiplanen til satsene er forankret i NINAs måldokument for 2020–2024. 

Målet med satsene er å stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. Økt vitenskapelig produksjon innen satsområdene er et mål. Satsene skal bygge tverrgående team i NINA. Satsmidler kan også brukes til rekruttering og til å etablere og delta i samarbeid med andre institusjoner.  Satsordninga  skal være dynamisk og fleksibel, slik at vi underveis  kan adressere nye problemstillinger, forskningsområder og kunnskapsbehov.


Klimasats

Klima og natur – effektar og naturbaserte løysingar 

Arealsats

Bærekraftige landskap og bærekraftig arealplanlegging

Økosystemsats

Kunnskap for økosystembasert forvaltning

Restaureringssats

Naturrestaurering som virkemiddel for bærekraftig arealforvaltning

Metodesats

Nye metoder i forskning, kartlegging og overvåking 

Natur og samfunnsats

Virkemidler for en bærekraftig forvaltning og bruk av natur 

Srategiske satsinger 2011-2020

STRATEGISKE SATSINGER 2011-2020

Strategiske satsinger 2018-2021

Prosjekter:

Strategiske satsinger 2016-2019

Prosjekter:
 • Restoration in a changing landscape 
 • Climate Ecotones
 • Integrate - Klimaeffekter på populasjon og samfunn
 • Veg, jernbane og dyreliv
 • Utvikling og implementering av genetiske metoder
 • Kunnskap og opplevelser i bynatur

Strategiske satsinger 2011-2017

Prosjekter:
 • Naturgoder i skog - biomangfold, klimatiltak og næringsressurser
 • Interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk
 • Effekter av klimaendringer på økologiske prosesser i ferskvann og på land
 • ECOCOAST: Menneskelig påvirkning av kystøkosystemer – effekter på økosystemenes struktur og funksjon
 • Management of biodiversity and ecosystem services in spatially structured landscapes


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: