Fugleradar

Fugleradar

NINAs mobile radarsystemer er spesielt utviklet for overvåking av både lokale og trekkende fugl. Med fugleradar er det mulig å overvåke fugl over større områder gjennom hele året, døgnet rundt, i all slags vær - med stor nøyaktighet.

Moderne forskningsutstyr bidrar til gode løsninger. En av NINAs fugleradarer - ROBIN 3D MAX Radar System. Foto © Roel May/NINA 

Hva er fugleradar? 

NINAs fugleradarer er spesialutviklet for kartlegging og overvåking av både lokale og trekkende fugl. Fugleradaren gjør det mulig å overvåke fugleaktivitet, -atferd og flygehøyde med stor nøyaktighet i tre dimensjoner over større områder - inntil 10km radius. 

Fugleradaren kan driftes 24 timer i døgnet, hele året, under alle typer vær- og lysforhold. 

Kontinuerlige opptak av radarbilder sikrer dokumentasjon av overvåkingsaktivitetene i området også i etterkant av selve registreringen. 

Hele systemet er mobilt, og kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data.

Hvorfor fugleradar? 

Plan- og bygningsloven krever at alle former for utbygging skal skje på en måte som minimerer potensielle konflikter med fugl og dyreliv. Det krever nøyaktig informasjon om hvordan utbyggingen påvirker fuglelivet i det aktuelle området. 

Ved hjelp av grundige forundersøkelser kan det forventede skadeomfanget kartlegges i rom og tid. Infrastrukturens plassering kan tilpasses fuglenes bruk av planområdet, og effektive avbøtende tiltak kan foreslås basert på best mulig datagrunnlag. Med fugleradaren kan vi identifisere områder og perioder med høy fugleaktivitet og fugletrekk.

Eksempelvis kan man undersøke hvilke faktorer som bidrar til økt kollisjonsrisiko mellom fugler og vindturbiner, kraftlinjer eller flytrafikk. Ved å kartlegge når og hvor de ulike fugleartene trekker og hekker kan vi redusere risikoen for omfattende fugledød i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og teste ut konfliktreduserende tiltak i området.

Bruksområder 

 • Overvåking av fugler i tid og rom
  Fugleradaren kartlegger blant annet fugletrekk, større fugleansamlinger og trekkkorridorer 
 • Konsekvensutredninger
  Fugleradaren kan bidra til å finne områder med minst konfliktpotensial for fuglelivet 
 • For- og etterundersøkelser
  Fugleradaren kan påvise effekter av utbygging og andre aktiviteter på fuglelivet 
 • Lufttrafikksikkerhet («bird strikes»)
  Fugleradaren kan varsle om større fugleansamlinger eller fugletrekk i tid og rom   

Relevante tematiske sektorer: 

 • Fornybar energi: onshore og offshore vindkraft og kraftledninger 
 • Sivil og militær luftfart: varsling for å unngå «bird strikes» 
 • Helse og samfunnsberedskap: spredning av zoonoser via trekkfugl (f.eks. fugleinfluensa, coronavirus, flåttbårne sykdommer) 
 • Ornitologi og økologi: alt fra fuglenes biologi til landskapsøkologi 

Ønsker du å benytte fugleradar?

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag («quick scan») og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå dere, eller for et kostnadseffektivt tilbud. 

Fugleradar – teknisk informasjon

NINA har to mobile radarsystemer som er spesielt utviklet for overvåking av fugl. Begge radarsystemene våre er utviklet av ROBIN Radar Systems i Nederland.

 • ROBIN 3D Flex Radar System
 • ROBIN 3D Max

Vi har tillatelse fra Post- og Teletilsynet for begge radarsystemene over hele landet. 

ROBIN 3D Flex Radar System 

""
ROBIN 3D Flex Radar System. Foto © Roel May/NINA. 

ROBIN 3D Flex Radar System, utviklet av ROBIN Radar Systems i Nederland, er et radarsystem bestående av en X-bånd-basert FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) og en S-bånd-radar beregnet brukt til automatisk deteksjon og sporing av fugler. Hele systemet er mobilt og er fastmontert på en liten lastebil. Det kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data. 

S-bånd-radaren roterer i horisontalplanet for 360 grader dekning av området rundt radaren (maks. rekkevidde 10 km). S-bånd-radaren er en standard marin navigasjonsradar fra Furuno, modell FAR2167DS. FMCW-radaren muliggjør sporing av fugl i vertikalplanet (flygehøyde) i en brukerdefinert retning (maks. rekkevidde 3,5 km). FMCW-radaren er montert på en egen stolpe (2,5 m høy) når i drift. FMCW-radaren er en «solid state coherent radar» med en «dual transmit/receive» antenne (dvs. to Furuno antenner), spesialdesignet og bygget av ROBIN Radar Systems. Robin 3D Flex muliggjør dermed 2D sporing av fugl 360 grader i horisontalplanet, og 3D sporing innenfor brukerdefinerte segmenter.

ROBIN 3D MAX Radar System 

ROBIN 3D MAX Radar System. Foto © Roel May/NINA.

ROBIN 3D Max Radar System, utviklet av ROBIN Radar Systems i Nederland, er et «state-of-the-art» radarsystem bestående av en 360 graders full 3D radar basert på FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) beregnet brukt til automatisk deteksjon og sporing av fugler. Radaren sporer fugler med en rotasjonshastighet på ett sekund. Hele systemet er mobilt og er fastmontert på en tilhenger. Det kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data. 
 

Kontakt

""

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan NINA kan bistå, eller for et kostnadseffektivt tilbud.

 

 • Bird-friendly design of power lines (BIRDPOL): Uttesting av effektiviteten av linjemerking for å redusere fuglekollisjoner med høyspente kraftledninger
 • Bird-friendly design of power lines (BIRDPOL): Landskapsanalyse av fuglekorridorer og dens påvirkning på trasévalg av høyspente kraftledninger
 • Guleslettene: Overvåking av fugletrekk til konsekvensvurdering av et planlagt vindkraftverk
 • Bremangerlandet: Overvåking av fugletrekk til konsekvensvurdering av et planlagt vindkraftverk
 • INnovative Tools to reduce Avian Collisions with wind Turbines (INTACT): Uttesting av effektiviteten av ultrafiolett lys som tiltak mot fuglekollisjoner med vindturbiner
 • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind): Evaluering av DT-Bird video-overvåkingssystem ved hjelp av fugleradar
 • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind): Langtidsovervåking av fugleaktivitet i Smøla vindkraftverk (2007-2017)

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: