Sentrale dokumenter og nøkkeltall

NINAs nøkkeltall og sentrale dokumenter

Omsetning og oppdrag

NINAs oppdragsgivere er Forskningsrådet, EU, offentlig forvaltning og næringsliv. 

NINAs brutto omsetning i 2022 var 514,5 mill. kroner.

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: