EcoGaps - brobygging mellom kunnskap og beslutningsprosesser

EcoGaps - bygge bro mellom kunnskap og beslutningsprosesser

Prosjektet EcoGaps adresserer gap mellom kunnskap om økosystemer og bruken av denne kunnskapen i regionale og lokale beslutningsprosesser i arealplanlegging og vannforvaltning.

Økosystemer er under stadig større press fra arealbruk, tap av naturmangfold og klimaendringer. Samtidig preges forvaltningen av mange aktører, sektorbasert organisering og avgrensede beslutningsprosesser. Prosjektet EcoGaps studerer hvordan kunnskap om økosystemer kan tas i bruk i større grad i politisk-administrative systemer, gjennom å fokusere på naturregnskap og konsekvensutredninger som styringsfremmende mekanismer. 

Vi undersøker i hvilken grad, hvordan og under hvilke omstendigheter økosystemregnskap og konsekvensutredninger kan bidra til å motvirke fragmenterte beslutninger og fragmentert utforming av politikk, og bidra til mer bærekraftig forvaltning av økosystemer.

EcoGaps har to hovedmål. For det første skal vi evaluere innovative løsninger innen naturregnskap på lokale og regionale nivå i Viken fylke, basert på FNs standard for naturregnskap (SEEA EA). Viken er ett av de områdene i landet med størst naturmangfold, men samtidig har fylket også det høyeste antallet truede arter. Vi vil teste metoder i en unik pilotstudie på kartlegging og verdsetting av natur i Nordre Follo kommune, og utvikle et veikart for oppskalering av implementering til kommunal- og regionalplanlegging i resten av regionen. 

For det andre har EcoGaps mål om systematisk forskning på betingelser og drivere for integrert anvendelse av økosystemkunnskap i arealplanlegging og vannforvaltning. Antakelsen er at konsekvensutredninger og naturregnskap kan tjene som koordineringsmekanismer, som forbedrer anvendeligheten og relevansen av økosystemkunnskap i politiske beslutningsprosesser. 

Ved å gjennomføre undersøkelser og case-studier vil vi samle data om hvordan de påvirker på tvers av sektorer og koordinering på ulike nivåer innen ulike institusjonelle og organisatoriske sammenhenger:

1. Hvordan regler og insentiver fra EU påvirker nasjonal praksis

2. Koordinering på nasjonalt nivå mellom ulike lover som påvirker miljøet og naturen

3. Praksiser på lokalt og regionalt nivå, og samspillet mellom disse

EcoGaps skal identifisere de beste praksiser og institusjonelle variabler som fremmer både anvendelsen av økosystemkunnskap, digitale verktøy, deltakelse, forvaltning på flere nivå og koordingering på tvers av institusjonelle og sektorale skiller. 

Prosjektinfo

Prosjektperiode: 31.01.2021-31.12.2025

Finansiert av Norges Forskningsråd

Prosjektet ledes av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet

Prosjektleder: Marthe Indset (OsloMet)

Prosjektside (OsloMet)

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: