Elvesandjeger

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Elvesandjeger

Elvesandjegeren Cicindela maritima er en karakteristisk billeart som tilhører familien løpebiller (Carabidae).

Arten har i lang tid vært i tilbakegang i Skandinavia. Den har status sterkt truet (EN) i henhold til Norsk rødliste for arter 2015.

I Norge er elvesandjegeren nesten uten unntak knyttet til sandflater langs større elver.

Menneskelige inngrep, for eksempel vassdragsreguleringer, uttak av masser og veibygging langs elvebreddene er de viktigste årsakene til at elvesandjegeren har gått tilbake. Områdevern med skjøtsel vil derfor være av stor betydning for å bevare enkelte bestander.

Elvesandjeger er en av få norske arter som i 2011 fikk spesiell beskyttelse som prioritert art i henhold til naturmangfoldloven. Det innebærer at all skade eller ødeleggelse av arten eller dens leveområder er forbudt.

Elvesandjegeren omfattes av en handlingsplan som skal sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge.

En viktig del av planen vil være å følge utviklingen av bestanden og dens leveområder, slik at aktuelle tiltak fortløpende kan vurderes.

Sandjegere

Elvesandjegeren tilhører underfamilien sandjegere (Cicindelinae), som er en del av familien løpebiller (Carabidae). Sandjegerne med sine karakteristiske lange bein, store øyne og store kjever er utpregete rovdyr på andre insekter. De har også et spesielt fargemønster på ryggen som gjør dem enkle å skille fra andre biller.

Elvesandjegeren er 12–15 millimeter lang. Billen er brunaktig i fargen, en sjelden gang med et svakt bronseskjær. På hver av dekkvingene på ryggen har den tre separate litt større kremgule flekker og én liten skulderflekk, som danner et særegent mønster. Undersiden og beina har et metallisk skinn i rødt, grønt eller blått. Elvesandjegeren er vanskelig å skille fra den lignende brune sandjegeren, men dagens utbredelse av de to artene i Norge er trolig ikke overlappende.

I Norge har vi fire arter av sandjegere: foruten elvesandjeger finnes grønn sandjeger Cicindela campestris, skogsandjeger C. sylvatica og brun sandjeger C. hybrida. Lokalt kan alle de fire artene være svært tallrike, men det er kun grønn sandjeger og skogsandjeger som er relativt utbredt i Norge.

Kontakt

Publikasjoner

Nyheter

Gaulas elvebredder gror igjen Publisert 01.03.2017

Mer om elvesandjeger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: