Småkreps

Småkreps lever i alle slags ferskvannshabitater fra fjell til lavlandet, inkludert store innsjøer, små dammer, bekker og elver.Vannlopper (Cladocera), slik som denne bolerkrepsen, og hoppekreps (Copepoda) er to store artsgrupper som begge har mange titalls arter hver. Opphav: Bjørn Walseng, NINA

Småkreps

Små krepsdyr (også kalt dyreplankton) i ferskvann er en variert dyregruppe med mange ulike arter. 

Krepsdyr inngår som viktige indikatorer i miljøovervåking i vann, blant annet i forbindelse med vanndirektivet og arbeidet med oppnåelse av EUs vanndirektiv. For å kunne fastsette økologisk tilstand basert på krepsdyr er det en forutsetning med taksonomisk kompetanse på artsnivå. NINA har derfor flere forskere som har spesialkompetanse innen småkreps i ferskvann. 

Småkreps lever i alle slags ferskvannshabitater fra fjell til lavlandet, inkludert store innsjøer, små dammer, bekker og elver. Vannlopper (Cladocera) og hoppekreps (Copepoda) er to store artsgrupper som begge har mange titalls arter hver. 

Krepsdyr har en viktig funksjon i økosystemer i ferskvann, blant annet som viktige næringsdyr for fisk. Ulike arter lever enten strandnært (i littoralen) eller ute i de frie vannmassene (i pelagialen), men noen arter finnes i begge habitater. Mange arter er bare aktive i sommerhalvåret og legger egg om høsten som hviler gjennom vinteren før klekking neste vår. Noen arter er også aktive om vinteren. 

Les mer om miljøovervåking i store og små innsjøer her: 

ØKOSTOR

ØKOFERSK


Kontakt

Små krepsdyr i ferskvann

Her kan du kan lese mer om 156 planktoniske arter av vannlopper og hoppekreps i ferskvann.

Arter på nett

Noen publikasjoner

Jensen T.C., Walseng B., Schartau A.K., Brekke E., Hobæk A., Hårsaker K., Skautvedt E., Stabell T. 2020. Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. NINA Rapport 1872. Norsk institutt for naturforskning. 


Lyche Solheim, A., Schartau, A.K., Bongard, T., Bækkelie, K.A.E., Dahl-Hansen, G., Demars, B., Dokk, J.G., Gjelland, K.Ø., Hammenstig, D., Jensen, T.C., Mjelde, M., Persson, J., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Solhaug Jenssen, M.T., Walseng, B. 2019.ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Miljødirektoratet-rapport M-1464, NIVA-rapport 7414-2019. 


Schartau, A.K., Skjelbred, B., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., Dokk, J.G., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Mjelde, M., Saksgård, R., Velle, G., Walseng. B. ØKOFERSK – delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport; M- 1724/ 2020. 91 s. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: