Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

22.10.2018

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO
Les mer...
Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er et av områdene forskerne har sett på reintall fra i rapporten Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Foto: Torkild Tveraa
15.10.2018

Klima for mer forskning på rein

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften...
Les mer...
Jerv Foto: Viltkamera.nina.no
03.10.2018

Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner

Det er ønskelig at forvaltningen av jerv i Sør-Norge samordnes mellom rovviltregionene i større grad enn i dag. I den sammenheng har Norsk institutt ...
Les mer...
Dagmar Hagen,  seniorforsker i NINA og klima- og miljøminister Ola Elvestuen Foto: Tommy Prestø
30.09.2018

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km 2   gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprett...
Les mer...
Aunåa, Hitra: Svært gammel demning (tidlig 1900-tall) i laks- og sjøørretvassdraget Aunåa på Hitra. Trolig var demningen oppsatt for skaffe vannreservoar for Hitras første vannkraftverk, som for lengst er nedlagt. Foto Morten Andre Bergan/NINA
28.08.2018

Etterlyser informasjon om utrangerte demninger

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bru...
Les mer...
NINAs samfunnsforskere jobber blant annet med hvordan vi kan ta vare på sårbar natur gjennom endret eller mer aktiv forvaltning. Her diskuteres tilrettelegging for fotturistene på Gjendesheim. Foto: Øystein Aas/NINA
21.08.2018

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode ...
Les mer...
NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema