Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Foto: Sofie K. Selvaag / NINA.
17.08.2018

Få lokale besøkende på Hardangervidda

Hardangervidda har overraskende få lokale besøkende, og en uventet høy andel utlendinger og førstegangsbesøkende.
Les mer...
05.07.2018

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunn...
Les mer...
Utplassert svarkasse med spørreskjema. Foto: Sofie Selvaag
04.07.2018

Ny kunnskap om hvordan folk bruker norske nasjonalparker

Det er stor variasjon i hvordan folk bruker nasjonalparkene, men de fleste er enige om at helikoptertransport og idrettsarrangement ikke bør bli l...
Les mer...
De hvite hannene i en ærfuglflokk på havet kan lett ses fra lufta. Foto: Geir Systad/NINA
02.07.2018

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.
Les mer...
Skårvollbekken i Gaula, etter at enklere habitattiltak og utlegging av gytesubstrat er utført i bekken. Det må gjennomføres store tiltak i mange av de undersøkte sjøørretbekkene i Midt Norge. Foto: Morten Andre Bergan/NINA
21.06.2018

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny are...
Les mer...
Foto: Kari Sivertsen
05.06.2018

Kunnskapsløft for friluftsliv må til

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Da trengs det også en plan for hvordan offe...
Les mer...
Bestillngsskjema_MaurINorge