Natur og samfunn

Foto: Camilla Næss / NINA.

Natur og samfunn

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi. NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål. 

Sentrale forskningstema 

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme 
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer 
  • Fornybar energi og samfunnsaksept 
  • Styring og forvaltning av naturressurser

VI JOBBER MED NATUR OG SAMFUNN
PROSJEKTER OG TEMA
LES MER OM

Friluftsliv og reiseliv

NINAs forskning på friluftsliv og naturbasert turisme omfatter både folks nærmiljø og attraktive miljøer i fjellet og langs kysten.

Snøhetta er et populært turmål. Foto Børre Dervo/NINA
Snøhetta på Dovre er et populært turmål. Foto © Børre Kind Dervo/NINA.

I Norge er friluftsliv en viktig fritidsaktivitet for store deler av befolkningen, og naturen er hovedattraksjonen for norsk turisme, en næring i rask vekst. NINA har jobbet med problemstillinger knyttet til dette i mer enn 30 år og er Norges ledende forskningsmiljø på friluftsliv.

Friluftsliv og naturbasert reiseliv er fysiske aktiviteter som har effekter på naturmiljøet, på mennesket og på samfunnet. Vi er opptatt av ulike sider ved disse formene for naturbruk; bred verdiskaping, drivkrefter og endringsprosesser, konflikter, arealbruk, planlegging og effektiv bruk av virkemidler for å sikre bærekraftig bruk.

Friluftsliv og naturopplevelse er sosiokulturelle fenomen og har forskjellig mening for ulike grupper mennesker. Dette er en inngang til å forstå menneskers forhold til naturen, men også med potensial for å påvirke natur og dyreliv negativt.

Vår tjenester omfatter forskning, utredninger, overvåkning og rådgivning, og omfatter både samfunnsfaglig og naturfaglig kompetanse.

Miljøpolitikk og naturforvaltning

Politikk og styresett legger rammene for hvordan vi bruker og forvalter naturen. Vi studerer hvordan miljøpolitikken påvirker utnytting av ressursgrunnlaget, endringer av naturens tilstand og hvordan folk opplever miljøet.

Stikkord for forskningen:

Arealendringer, energiutvikling, ressurskonflikter, verdsetting, miljøtilstander, forvaltningsverktøy, forvaltningsmodeller, verneprosess, naturopplevelse, konsekvensutredninger, lokalsamfunn, miljøforvaltning

Bruk og vern av natur

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv.

Naturens tålegrenser varierer med naturtyper, arter, og menneskelig aktivitet og interesser, og må sees i sammenheng med hva samfunnet prioriterer i ulike områder.

Stikkord for forskningen:

Områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosiale-økologiske systemer, politisk økologi.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: