Skog

Foto: Ketil Skogen / NINA

Skogforskning

NINA jobber både med kartlegging, overvåking og forskning på skog og skogforvaltning.

Forskningen omfatter både naturvitenskapelig økosystemforskning og samfunnsvitenskapelig forskning på skogforvaltning. I ett prosjekt studerer vi effekter av skogforvaltning på skogens evne til å ta opp og lagre karbon. I et annet prosjekt studerer vi barrierer for å få til en økosystembasert skogforvaltning.

Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper som er viktige for naturmangfold, kartlegging som grunnlag for vern, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer. Overvåkingen omfatter overvåking av arter, naturtyper og økosystemer gjennom arealrepresentativ naturovervåking.

VI JOBBER MED SKOGFORSKNING
PROSJEKTER

EcoForest

Effekter av skogbruk på biodiversitet, karbonlagre og økologiske prosesser i eldre skog

ECOREAL

Samfunnsmessige barrierer for forvaltning av skog på økosystemnivå

MultiBlueGreen

Potensialet for multifunksjonell blågrønn infrastruktur i Sør-Skandinavia

TimeLyme

Borreliose og klimaendringer

Bjørkemålere

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

AgriDeer

Utover beiteskader: Betydningen av landbruk for hjortebestanden

NYHETER
NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Skog er mer enn tømmer og trær
22. juni 2021

Den økologiske tilstanden i norske skoger er betydelig lavere enn tilstanden i intakt naturskog. Det viser den første nasjonale vurderingen som er gjort av skogens tilstand her i landet.

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon
28. mai 2021

Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring? Bli med på åpent  digitalt seminar 2. juni!

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: