Skog

Foto: Ketil Skogen / NINA

Skogforskning

NINA jobber både med kartlegging, overvåking og forskning på skog og skogforvaltning.

Forskningen omfatter både naturvitenskapelig økosystemforskning og samfunnsvitenskapelig forskning på skogforvaltning. I ett prosjekt studerer vi effekter av skogforvaltning på skogens evne til å ta opp og lagre karbon. I et annet prosjekt studerer vi barrierer for å få til en økosystembasert skogforvaltning.

Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper som er viktige for naturmangfold, kartlegging som grunnlag for vern, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer. Overvåkingen omfatter overvåking av arter, naturtyper og økosystemer gjennom arealrepresentativ naturovervåking.

PROSJEKTER

EcoForest

Effekter av skogbruk på biodiversitet, karbonlagre og økologiske prosesser i eldre skog

ECOREAL

Samfunnsmessige barrierer for forvaltning av skog på økosystemnivå

MultiBlueGreen

Potensialet for multifunksjonell blågrønn infrastruktur i Sør-Skandinavia

TimeLyme

Borreliose og klimaendringer

Bjørkemålere

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

AgriDeer

Utover beiteskader: Betydningen av landbruk for hjortebestanden

Transforest

Den artsrike edelløvskogen huser mange sjeldne arter

Skogrestaurering

Viktig for verdiskaping, klima og naturmangfold

NYHETER
Podkastserie om bærekraft
29. april 2022

Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på i den nye podkastserien om bærekraft.

Maktkamp om skogbrukets kunnskapsgrunnlag
20. januar 2022

I en kronikk publisert i Morgenbladets nettutgave skriver en gruppe samfunnsforskere i NINA at kunnskapsgrunnlaget for norsk skogforvaltning er segmentert. 

NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

VI JOBBER MED SKOGFORSKNING

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: