Hjortedyr

Villrein. Foto: Per Jordhøy.

Hjortedyr

NINA forsker på og overvåker bestandsutviklingen for elg, hjort, villrein, tamrein og rådyr. 

Sentrale forskningstema inkluderer hvordan jakt, skogbruk og menneskelig infrastruktur påvirker hjortedyrene, samt effekter av bestandstetthet, klimatiske forhold, sykdommer, konkurranse mellom arter og predasjon.


VELG TEMA

Overvåking

Nasjonalt overvåkingsprogram for hjortevilt.

Merkeprosjekter

Følger hjortedyrenes bevegelser

Skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke (CWD)

Reinbase.no

Reindrift og rovvilt

Renewable Reindeer

Fornybar energi og villreinområder

Frikalv

Fri avskyting av kalv som verkemiddel i hjorteforvaltninga

NYHETER
Trenger bedre kvalitet på skrantesjukeprøver
9. april 2021

I 2020 ble 22 527 hjortedyr testet for skrantesjuke, og myndighetenes mål om testing av 22 000 hjortedyr ble dermed nådd. Det er god oppslutning rundt prøveinnsamlingen, men fortsatt kan en del av prøvene merkes bedre.

Nytt prosjekt kartlegger hjortevilt på Hardangervidda og i Setesdal
11. februar 2021

Villrein, elg og hjort på og rundt Hardangervidda og nordre deler av Setesdal villreinområde skal merkes med GPS-sendere. Hensikten er å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, blant annet som grunnlag for å redusere risikoen for spredning av skrantesjuke.  

Kalver blir fritt vilt i hjortejakta
1. september 2020

1. september begynner hjortejakta. Samtidig går startskuddet for forsøksprosjektet med fri avskyting av hjortekalv i tre kommuner på Vestlandet.

SISTE PUBLIKASJONER

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: