Trua natur

Trua natur

Tap av naturmangfold skjer i et økende tempo både i Norge og ellers i verden. NINA er et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen utvikling av forvaltningsrelevant kunnskap om trua natur. Vi driver forskning på, og overvåking av, trua arter og naturtyper på land og i vann i Norge og andre deler av verden.

NINA jobber med trua arter og naturtyper fra mange ulike retninger. Vi har artseksperter som jobber med kartlegging av arter og deres utbredelse, vi driver en rekke overvåkingsprosjekter og utarbeider tiltaks- og skjøtselsplaner, vi utvikler metoder for bedre forvaltning av trua natur, vi måler endringer i økologisk tilstand, vi utvikler gode løsninger for naturrestaurering og vi finner løsninger for grønnere økonomi for å minke presset på naturen.

Et rikt naturmangfold er avgjørende for menneskers liv og velferd. Naturen gir oss goder som mat, rent drikkevann og luft, materialer og opplevelser. Et rikt naturmangfold bidrar til pollinering av planter, regulering av sykdommer, regulering av klima, flomdemping og beskyttelse mot erosjon. I Norge er det et nasjonalt mål at «ingen arter eller naturtyper skal utryddes» og at «utviklinga til trua og nær trua arter og naturtyper skal bedres».

Likevel er tapet av naturmangfold i Norge og verden økende. I Norge er hele 2752 arter (12 % av alle vurderte arter) og 74 naturtyper (29 %) vurdert som truet. Tap og fragmentering av naturområder, overhøsting, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter er alle viktige årsaker til den voksende naturkrisa. Alvorligheten av disse truslene varierer mellom naturen på land, i ferskvann og i havet. Mens tap og fragmentering av leveområder generelt er de største truslene mot livet på land og i ferskvann, så er overhøsting generelt den største trusselen for liv i havet.

For å nå de nasjonale målsetningene så kreves det at vi har en god oversikt over hvilke arter vi ar i Norge, og at det eksisterer en jevnlig overvåking av trua arter og naturtyper. En slik kartlegging og overvåking krever god kompetanse på arter og naturtyper. Skal vi ta vare på artene så må vi også sikre stort nok genetisk mangfold i bestandene, slik at de er i stand til å tilpasse seg og takle framtidige miljøendringer. Da må vi også, gjennom anvendt bevaringsgenetikk, sikre kunnskap om bestandsstrukturer og genflyt mellom områder.

TEMA

Hotspots for truede arter

Leveområder som huser mange truede arter

Åpen grunnlendt kalkmark

Naturtype med stort mangfold av planter, sopp og insekter

Overvåking av effekter av tiltak for trua natur

Metodisk rammeverk og strategier for effektovervåking

Dragehode

NINA overvåker denne sårbare arten

Edelkreps

NINA overvåker utbredelsen av den rødlistede edelkrepsen

Elvemusling

Elvemuslingen forteller oss mye om tilstanden i elvene

Elvesandjeger

Har i lang tid vært i tilbakegang i Skandinavia

Eremitt

NINA følger bestanden av Norges kanskje sjeldneste bille

Fjellrev

Tallrik på verdensbasis, svært fåtallig i våre trakter

Klippeblåvinge

En av våre sjeldneste og mest truede dagsommerfugler

Rovdyr

NINA har over flere tiår forsket på de store rovdyrene

Salamander

NINA forsker på en rekke tema knyttet til salamander

Fra Rød til Grønn-metoden

Forvaltningsverktøy for å forbedre status på rødlista

Kontakt

Ingeborg Palm Helland (Akvatisk)

Forskningssjef - Akvatisk naturmangfold

Jørgen Rosvold (Terrestrisk) 

Ass. forskningssjef - Terrestrisk naturmangfold

NYHETER
Fungerer tiltak for trua natur?
4. januar 2023

I hvilken grad har det effekt å gjøre tiltak for å ta vare på trua arter og naturtyper? Forvaltningen trenger denne kunnskapen, og i en ny rapport beskriver forskere overvåking av effekter av tiltak for fem trua arter og én naturtype. 

Ny forskning kan hjelpe ålen forbi kraftverkene
21. desember 2022

Er det mulig for ålen å smyge seg forbi kraftverket i elva uten å bli hakket i biter? Forskere i HydroCen bidrar med nye svar 
 

Bli med på gaupewebinar på fredag!
6. desember 2022

NINA strømmer et nytt rovdyrwebinar fredag 9. desember klokka 1130 og tema denne gang er «Hvor gode er gaupetallene?». Se lenke til sendinga i denne saken!

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: