Planteimport og fremmede arter

Snutebillen Phyllobius intrusus er en amerikansk art som lever på Thuja. Den ble for få år siden funnet utendørs i Kristiansand, som første funn i Europa, og er en av de mange fremmede artene som krysser landegrenser som blindpassasjerer med importerte planter. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA.

Planteimport og spredning av fremmede arter

Planteimport er en av hovedveiene for spredning av fremmede arter inn til Norge. Med på lasset følger også en rekke blindpassasjerer. I samarbeid med plantesentrene overvåker NINA denne spredningsveien.

I løpet av de 20 siste årene har innførselen av planter til Norge økt betydelig. Frø og sporer fra andre planter og sopp, samt insekter, edderkopper og andre dyr, ligger ofte godt skjult i jorda og på plantene.

Siden 2014 har NINA, på oppdrag fra Miljødirektoratet, utviklet overvåkingen av fremmede arter som følger med importerte planter. Slike arter kan utgjøre en trussel både for naturen og landbruket. Så langt har vi oppdaget godt over 200 fremmede arter og over 1 million individer. Dette er likevel bare en liten andel av det som kommer inn til Norge denne veien. Hvilken risiko dette utgjør, og om alle disse klarer å etablere seg i norsk natur, har vi liten kunnskap om ennå. Overvåking og tidlig oppdagelse er derfor viktig for raskt å kunne sette inn tiltak.

Hovedformålet med dette prosjektet er å kostnadseffektivt overvåke og beregne hvor mange fremmede arter som kommer til Norge som blindpassasjerer med importerte planter, samt hvilken risiko disse utgjør for det stedegne biologiske mangfoldet. Gjennom samarbeid med ulike plantesentere og Miljødirektoratet ønsker vi å finne fram til gode løsninger på problemet.

Vekstforsøk og miljø-DNA

Overvåkingen av slike blindpassasjerer er et omfattende arbeid. For å få en god oversikt må tusenvis av frø og dyr samles inn og bestemmes til art. Frøene blir utsatt for vekstforsøk som simulerer norske forhold for å undersøke om de kan overleve i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre metodene for å oppdage alle artene og beregne hvor mange som kommer inn.

Utvikling av miljø-DNA er sentralt i arbeidet for å effektivisere denne overvåkingen. Gjennom det kan vi på sikt oppdage og bestemme flere arter på en raskere måte. Dette gjør oss også i stand til å oppdage spredning av fremmede genotyper, såkalt kryptisk invasjon.

Prosjektet er koblet opp mot ulike prosjekter på Tidlig oppdagelse av fremmede arter i norsk natur og Miljøovervåking. Denne koblingen gir svært verdifulle synergier for å kunne vurdere trusselen fra ulike fremmede arter, opprette et godt varslingssystem og komme fram til effektive tiltak.


Studenter!

Interessert i å jobbe med fremmede arter?

Prosjektet har mange muligheter for både bachelor- og masteroppgaver. Ta kontakt med prosjektleder.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: