Lakselus

Lakselus

Lakselus finnes naturlig i norske farvann, og er en vanlig parasitt på laksefisk. Men i stort antall skaper lakselusa problemer både for vill laksefisk og for oppdrettsnæringen.

Lakselus. Foto © Kari Sivertsen/NINAI stort antall skaper lakselusa problemer både for oppdrettsnæringen og for vill laksefisk som laks, sjøørret og sjørøye. Foto © Kari Sivertsen/NINA

I takt med veksten i oppdrettsnæringen har smittepresset fra lakselus økt kraftig i kystnære områder med mye oppdrett. Lakselusinfeksjoner kan resultere i nedsatt sykdomsforsvar, redusert vekst  og økt dødelighet hos vertsfisken. Med gode forhold for lakselusa i forkant av smoltutvandringen kan infeksjonspresset øke kraftig i denne kritiske perioden for laksen, samtidig som sjøørreten og sjørøye kan være utsatt for økt smittepress i en lengre periode.

NINA har arbeidet med problemstillinger relatert til lakselus siden 1992. Vi har et godt og etablert samarbeid med oppdrettsnæring og forvaltning, og vi samarbeider med andre forsknings institusjoner i en rekke store prosjekter.

Aktuelle problemstillinger:

  • Overvåking av lakselus på vill laksefisk og oppdrettsfisk
  • Laksefiskenes tålegrenser for lakselus (felt- og laboratorieundersøkelser)
  • Bestandsseffekter av lakselus på vill laksefisk
  • Risikobetraktning av interaksjonen mellom lus i oppdrett og lus på villfisk
  • Optimal lokalisering av oppdrettsanlegg i forhold til ville laksefiskbestander

Lakselus, sjøørret og laks


Lakselus er i utgangspunktet en naturlig parasitt som til alle tider har vært å finne på vill laksefisk. Lakseluspresset på villfisken har økt i de senere år, noe som har fått store konsekvenser - særlig for sjøørreten. Filmen beskriver overvåking av lakselus på vill laksefisk, gjennomført av NINAs forskere sommeren 2014.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: