Naturindeks

Naturindeks for Norge

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold, og skal bidra til å måle om tapet av biologisk mangfold stanser, slik Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler.

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold i Norge, og skal bidra til å måle om tapet av biologisk mangfold stanser, slik Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler. 

Naturindeksen bygger på og representerer en videreutvikling av lignende, internasjonale indekser. Naturindeksen for et økosystem beregnes ut fra et sett med indikatorer som representerer det biologiske mangfoldet i økosystemet. 

Naturindeksen er et gjennomsnitt av disse indikatorene. De fleste indikatorene er mål på bestandsutviklingen hos enkeltarter.

Kontakt

Naturindeks

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: