NINAGEN

Et nasjonalt kompetansesenter for DNA-basert overvåking

Genetiske analyser har blitt en stadig større del av moderne naturovervåking. NINA senter for biodiversitetsgenetikk er en viktig leverandør av genetiske data til norsk forvaltning og industri.

Senteret består av en rekke genetikere og forskere som til sammen med et team av erfarne labingeniører danner et unikt kunnskaps- og forskningsmiljø. Dette fagmiljøet dekker en bred portefølje av ulike genetiske analyser med solid støtte i et tett samarbeid med NINAs økologer og artsspesialister. For et fagområde som er i stadig endring gjennom nye teknologiske fremskritt vil dette senteret sikre at ny kunnskap og nye metoder blir grundig evaluert og effektivt implementert i norsk forvaltning. NINAGEN jobber på tvers av alle økosystemer med både terrestriske, limniske, og marine prosjekter, og på tvers av organismegrupper fra insekter og planter til våre fugl og rovdyr. Senteret leverer blant annet viktige data for estimering av genetiske integritet hos laksefisk, utregning av populasjonsstørrelser hos store rovdyr, og analyser av biodiversitet ved hjelp av miljø-DNA.

Kontakt

E-post: NINAGEN@nina.no

Prøver analysert ved NINAGEN
Hittil i år:
15634
De siste årene:
2023:
29304
2022:
25196
2021:
30626

Våre labingeniører

NYHETER
Hvordan sikre en bærekraftig bruk av landet vårt?
25. september 2023
Arealplanlegging og kunnskapsberedskap var viktige tema da statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet besøkte NINA mandag. Hun fikk høre mer om soneforvaltning på rovvilt, utfordringene til villrein, og hvordan forskningen kan...
NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022
DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for...
Jakten på svartmunnet kutling
7. oktober 2022
Forskerne er rimelig sikre på at den fremmede fiskearten vil komme til Norge, men nøyaktig når og hvor er vanskelig å forutsi. Ved hjelp av nye modeller kan forskerne snevre inn søket og kartfeste risikoområder som bør overvåkes. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: