Parasittvepser

Parasittvepser

Parasittveps har en viktig funksjon i økosystemet. Alle er parasitter, og de fleste bruker andre insekter som verter for larvene sine.

Veps (Hymenoptera) er den klart dårligst kartlagte insektgruppen i Norge i dag. Trolig finnes nærmere 8000 vepsearter i Norge, men kun 5000 av disse er registrert per i dag. NINA har flere kartleggingsprosjekter som skal øke kunnskapen om disse viktige insektene. 

Parasittveps (Parasitica), er en stor gruppe av insekter, og de har en viktig funksjon i økosystemet. Som navnet tilsier, parasitterer de andre insekter og er helt avhengige av en annen art for å gjennomføre sin livssyklus. De fleste stikker eggleggingsbrodden inn i huden på en annen art (en vertsorganisme) hvor de legger et eller flere egg. Egget klekker til en larve som lever av å spise verten før den forpupper seg og selv blir en voksen parasittveps. På denne måten er parasittveps med på å regulere antallet av forskjellige arter, og har i mange år blitt brukt i biologisk bekjempelse av skadedyr i landbruk rundt om i verden. 

Overfamilien Ceraphronoidea består av familiene Megaspilidae og Ceraphronidae. Det er en relativt liten overfamilie med henholdsvis 67 registrerte arter i Norge, fordelt på 9 slekter. 

Veps innen overfamilien Ceraphronoidea er parasitter på flere andre insektgrupper. Ceraphronidae er 0,5-2mm store, og parasitterer på Diptera (tovinger), Hymenoptera (veps), Hemiptera (nebbmunner), Neuroptera (nettvinger) og Thysanoptera (trips). Megaspilidae er mellom 1- 3mm store og er hovedsakelig ektoparasitter på pupper og kokonger av Diptera, men også Hymenoptera (som hyperparasitoider på bladlus), Neuroptera, Coleoptera (biller) og Mecoptera (skorpionfluer). 

Mye materiale er allerede samlet inn gjennom tidligere prosjekter under Artsprosjekt. NINA besitter verdifullt materiale fra flere år med innsamlinger i ulike prosjekter som f.eks. INVENT-ART, ARKO, PYROBUG, MAPCYN, NORFIG, ACUNOR og PROCTONOR. Dette er materiale som er oppbevart med tanke på DNA-analyse, og vil derfor kunne brukes i opparbeiding av strekkodebiblioteket på Ceraphronoidea. 

Prosjektet ønsker i tillegg å samle inn nytt materiale fra dårlig kartlagte områder og naturtyper for å fange opp flest mulig arter. Her vil vi bruke ulike felletyper som Malaise-telt, klekkefeller og ulike attraksjonsfeller, samt slaghåving og sålding i forskjellige habitat. En stor representativ del av materialet vil bli tørrpreparert for referansesamlingen av Ceraphronoidea i Norge.

Gjennom strekkoding og morfologiske studier av hannlige genitalier har våre samarbeidspartnere gjennom det Svenske Malaisefelle Prosjektet, hatt stor suksess med å skille arter, noe som har resultert i flere nye arter for vitenskapen. Denne metoden ønsker vi å fortsette med. 

Prosjektgruppen ønsker med dette arbeidet å sette fokus på denne ukjente overfamilien av veps gjennom kartlegging av nye arter og sammenstilling av data for å øke kunnskapen om denne artsgruppen i Norge. Med høyoppløselige detaljerte bilder av artene gjennom teknisk makrofotografering (fotostacking), håper vi å få publisitet som kan spre kunnskap og oppmerksomhet rundt disse flotte små insektene. 

For å jobbe med dette prosjektet, har vi satt sammen et svært motivert team med eksperter som arbeider med palearktiske Ceraphronoidea. Våre eksperter vil bidra med taksonomisk kompetanse, identifisering av materiale og støtte underveis i prosessen.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: