Fisk i store innsjøer

Fisk i store innsjøer

Naturmangfoldet i de store innsjøene våre er lite kjent. To store overvåkningsprogram gir oss viktig kunnskap om både miljø og fiskebestander i innsjøene.


Kveld over Femunden. Foto: Odd Terje Sandlund, NINA.

De store innsjøene er viktige elementer i det norske landskapet, og spiller en stor rolle i lokal og nasjonal identitet. Innsjøene brukes blant annet som reservoar for kraftproduksjon, som drikkevannskilde, og som grunnlag for fiske og friluftsliv, og de inneholder enestående, men dårlig kjent biologisk mangfold. I tidligere tider var fisket i de store innsjøene ofte svært viktig for lokal matforsyning og skapte inntekter for mange mennesker. I dag er det fritidsfisket, fiske til husbehov og i noen tilfelle noe næringsfiske som fatter interesse. Til tross for denne interessen er det mange av de store innsjøene våre som sjelden eller aldri er undersøkt, og tilstanden til både fiskesamfunn og andre miljøelementer er dårlig kjent.  

 

Overvåking av 26 innsjøer spredt over hele landet 

Siden 2015 er det satt i gang to store program for å undersøke og overvåke de store innsjøene i Norge. Med finansiering fra Miljødirektoratet samarbeider NINA og NIVA, med bidrag fra flere fagmiljøer, om å undersøke alle økologiske elementer i innsjøene.  

Bakgrunnen for de omfattende programmene er at i forbindelse med innføringen av vannforskriften (den norske versjonen av EUs rammedirektiv for vann) er Norge forpliktet til å kartlegge og overvåke den økologiske tilstanden i innsjøer og elver. Dette gjelder også kartlegging og overvåking av miljø og fiskesamfunn i de store innsjøene.  

Det er valgt ut i alt 26 innsjøer spredt ut over hele landet. Utvalget dekker de fleste typer fiskesamfunn vi kan finne i innsjøer i Norge. De første årene har det vært fokus på å utvikle egnete metoder for å overvåke fisk i store innsjøer. Kravet til metodene er å samle tilstrekkelig og god nok kunnskap til en akseptabel kostnad.  

Overvåkingsprogrammene går under betegnelsene FIST (Fisk i store innsjøer) og ØKOSTOR (som dekker alle de andre økologiske elementene i innsjøene). 

Resultatene av arbeidet beskrives i detaljerte fagrapporter. Det blir i tillegg laget faktaark for hver enkelt innsjø, med vekt på fiskesamfunnet og fiskens miljø.  

Les mer om hver innsjø og last ned faktaark ved å følge lenkene under: