Vannforskriften

Vannforskriften

Basisovervåkingen dokumenterer tilstand og endringer i norske vann og vassdrag iht. kravene i vannforskriften.

""
Høysjøen er en relativt uberørt innsjø som er undersøkt som en del av basisovervåkingen. Foto © Ingeborg Palm Helland/NINA.

Basisovervåkingen i ferskvann er et landsdekkende overvåkingsprogram som dokumenterer tilstand og eventuelle langsiktige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske forhold i norske vann og vassdrag iht. kravene i vannforskriften.

Basisovervåking av innsjøer startet opp i 2009 og enkelte av innsjøene har vært undersøkt totalt 3 ganger i løpet av overvåkingsperioden. Et viktig mål for basisovervåkingen er å vise den naturlige tilstanden i relativt uberørte vannforekomster. Hovedtyngden av innsjøene som er overvåket så langt er lite påvirket av menneskelig virksomhet (potensielle referansesjøer). I tillegg er noen innsjøer påvirket av forsuring eller eutrofiering er undersøkt. Vanlige innsjøtyper i Norge er prioritert. 

Overvåking av referansesjøer omfatter alle vannkjemiske hovedkomponenter, planteplankton, vannvegetasjon, småkreps, bunndyr og fisk, mens overvåking av forsurete og eutrofierte innsjøer er begrenset til de organismegrupper og parametere som er mest følsomme for disse påvirkningene. Det benyttes standardiserte overvåkingsmetoder. Ny metodikk for klassifisering av økologisk tilstand er fremdeles under utprøving.