Rescape

RESCAPE

Storskala naturrestaurering i praksis - hvordan muliggjøre gjennomgripende endringer i landskap og arealbruk

Arealinngrep og ødelagte leveområder er den største trusselen mot arter og naturtyper på jorda. Det trengs en gjennomgripende endring i måten vi bruker arealene. Omfanget av naturrestaurering må økes kraftig. Rescape skal studere hvordan oppskalering av restaurering kan skje i praksis.

Ilabekken før og etter.  Foto: Juliet Landrø og Dagmar Hagen/NINA.

Naturrestaurering bidrar til å beskytte biodiversitet og naturgoder, redusere karbonutslipp, sikre folk gode levekår og er vesentlig for å oppnå Bærekraftmålene. Derfor har FN vedtatt at 2021 – 2030 skal være verdens Restaureringstiår. Norge har vedtatt at 15% av ødelagt natur skal restaureres innen 2030. Det restaureres svært lite av natur i Norge i dag og fortsatt ødelegges mye mer enn det som repareres. Hva skal til for å snu trenden? 

Det er en rekke utfordringer på vegen til storskala naturrestaurering. Hvordan lykkes med å oppskalere fra enkeltprosjekter til store landskapstiltak når det er en kamp om arealer? Hvordan forstå sammenhenger mellom natur, samfunnsforhold og aktører når interesser står mot hverandre? 

 • RESCAPE vil utvikle et rammeverk for hvordan storskala restaurering kan inngå i framtidig arealforvaltning. 
 • RESCAPE vil bruke data fra gjennomførte restaureringsprosjekter til å identifisere drivere og barrierer for framtidig restaurering og sammen med lokale brukere studere muligheter for restaurering i konkete landskap. 
 • RESCAPE skal bidra til å forstå sammenhenger mellom økologi, samfunn, politikk og økonomi i restaureringsprosjekter og hvordan oppskalere til landskapsperspektiv. 
 • Viktige bidrag fra RESCAPE vil være å utvikle verktøy for restaurering, slik som romlige modeller for prioritering (hvor skal vi restaurere) og manualer for tekniske løsninger og beslutningsprosesser (hva og hvordan skal vi restaurere).

NINA er et sentralt kunnskapsmiljø for naturrestaurering i Norge. RESCAPE vil bidra til å styrke NINA sin tverrfaglige kompetanse på naturrestaurering og levere kunnskap som er viktig for samfunnet. RESCAPE vil synligjøre utfordringer og muligheter på veg mot gjennomgripende samfunnsendringer for å nå bærekraftmålene.

Prosjektinfo

Tidsplan: 2021 - 2025

Finansiering: Norges forskningsråd og bidrag fra eksterne partnere. Program "Arealer under press"

Prosjektpartnere: 

 • Miljødirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Forsvarsbygg
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Trondheim kommune
 • Sira Kvina kraftselskap
 • Norges Naturvernforbund
 • Multiconsult Norge AS
 • Gjermundshaug anlegg AS
 • Nye veier AS

Kontakt

Prosjektleder: Dagmar Hagen 

Prosjektdeltakere fra NINA: 

 • Roel May
 • Berit Köhler
 • Line Sundt-Hansen
 • Håkon Stokland
 • Ulrika Lein

Les mer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: