Svea-prosjektet

Restaurering av arktisk villmark i Svea på Svalbard

Svea-prosjektet på Svalbard er det største naturrestaureringsprosjektet som er gjennomført i Norge. Det er et svært spesielt prosjekt fordi det er så stort og foregår i et ekstremt miljø med mørketid og kulde. Svea har en unik historie og naturmiljø med geologiske og biologiske verdier i verdensklasse. 

I 2015 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea på Svalbard. I tråd med Svalbardmiljøloven skulle hele Svea-området tilbakeføres til natur og «opprinnelig utseende» (§64). Etter hundre år med kullgruver og skulle bosetting, gruver, industrianlegg og tung infrastruktur fjernes og ryddes. Etter at restaureringen var avsluttet skulle kun automatisk fredete kulturminner stå igjen. Gruveselskapet Store Norske har ansvar for å gjennomføre det enorme prosjektet på vegne av sin eier Nærings- og fiskeridepartementet. 

Svea før og etter:Bosetting, gruver, industrianlegg og tung infrastruktur er ryddet bort, etter restaureringen står kun fredete kulturminner igjen. Foto: Dagmar Hagen/NINA.

NINA har vært med som faglig rådgiver i prosjektet på tema naturrestaurering, landskap og naturlige prosesser gjennom hele prosjektet. I tillegg var det en rekke andre rådgivere inne på andre fagtema. Sysselmesteren som myndighet har også fulgt det faglige arbeidet tett. NINA har gjennomført fagutredninger og gitt innspill gjennom planleggingsfasen av Svea-prosjektet (2015-19). NINA har hatt arbeidet i tett dialog med prosjekteier, myndigheter, andre rådgivere og entreprenøren i hele gjennomføringsfasen (2018-2023). Vi har mellom annet gjennomført «Grønt kurs» for alle involverte på anlegget i oppstarten av hver sesong. I 2023 skal NINA bistå med å etablere et opplegg for framtidig overvåking av naturmiljøet, så effekten av restaurering kan måles på landskap og naturlige prosesser.

I løpet av den tiden Svea-prosjektet er gjennomført har verden gått inn i FN’s restaureringstiår. Målet med tiåret er en massiv oppskalering av arbeidet med naturrestaurering på globalt nivå. Svea-prosjektet er viktig fordi det har vist at det er mulig å gjøre omfattende restaurering under svært krevende logistiske og miljømessige forhold.

Norges største restaureringsprosjekt har vist at det er mulig å gjøre omfattende restaurering under svært krevende logistiske og miljømessige forhold. Foto: Dagmar Hagen Norges største restaureringsprosjekt har vist at det er mulig å gjøre omfattende restaurering under svært krevende logistiske og miljømessige forhold. Foto: Dagmar Hagen

Naturrestaurering i Svea har bygd videre på erfaringene fra restaureringen av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell. For å sikre god dialog, samarbeid og en god faglig retning på arbeidet har følgende prinsipper styrt begge disse store prosjektene:

1. Restaureringstiltakene skal tilrettelegge for naturlige prosesser.

2. Unngå naturinngrep eller negative effekter i anleggsfasen.

3. Noen tiltak skal ha raskt effekt, men husk at noen naturlige prosesser tar lang tid.

4. Zoom inn – zoom ut. Viktigst å ha fokus på det store bildet og ikke gå seg vill i detaljer. Men noen detaljer kan også være viktige.

Alle maskinførerne som arbeidet i anlegget deltok på Grønt kurs med NINA hvert år. Dette ga grunnlag for god dialog og for å finne gode praktiske løsninger på å gjenopprette naturlige prosesser. Foto: Dagmar Hagen / NINA.

Kontakt

Publikasjoner

Les mer

Svea webcam

Følg prosessen "live" fra Svea. Her er det utplassert to webkamera som tar bilder hvert kvarter. 

Svea tower 
Kapp Amsterdam

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: