Miljøeffekter av vannkraft

Miljøeffekter av vannkraft

NINA har bred kompetanse på miljøeffekter av vannkraft og miljøløsninger i regulerte vassdrag. 

Vår aktivitet favner alt fra grunnforsking til konsekvensutredninger og bærekraftig arealplanlegging, og vi jobber både med reguleringsmagasiner og regulerte elver. I tillegg jobber vi langs hele nettverket av infrastruktur som er knyttet til vannkraftverk på stor skala. NINA deltar i flere store nasjonale og internasjonale samarbeid, som f.eks. forskningssenteret HydroCen ledet av NTNU og det europeiske nettverket EERA JP Hydropower. 

NINAs forskere har vært sentrale i utviklingen av Miljødesignhåndboka for regulerte laksevassdrag. Miljødesign er en metode for å minimere miljøeffekter, samtidig som man tar hensyn til at kraftproduksjonen skal være lønnsom. Ved å bruke miljødesign kan vi komme frem til løsninger som forener både økonomiske interesser og økologiske hensyn, til felles samfunnsmessig nytte.

NINAs forskning på fiskevandringsløsninger er i front både nasjonalt og internasjonalt og aktiviteten spenner fra grunnleggende forskning på fiskeadferd og hydrologi til teknologiske løsninger for å redusere negative miljøeffekter av vassdragsregulering.

NINA jobber bredt innen fagtema som økologi, samfunnsfag, genetikk og hydrologi. Vår artskunnskap om alt fra fisk, bunndyr og elvemusling til planter, fugler og pattedyr sikrer den økologiske innsikten som er nødvendig for å lage gode miljøløsninger. I tillegg har NINA kompetanse knyttet til miljø- og klimapolitikk, samfunnsaksept, økosystemtjenester, friluftsliv, fiske og samfunnets flerbruksinteresser i og rundt vassdragene. 

Eksempler på aktiviteter der NINAs kjernekompetanse er viktig er:

  • Konsekvensutredninger av vannkraftutbygginger
  • Påleggsundersøkelser i regulerte vassdrag 
  • Vandringsløsninger for fisk

Kontakt

Line Elisabeth Sundt-Hansen
Seniorforsker, Akvatisk naturmangfold

Torbjørn Forseth
Seniorforsker, Akvatisk naturmangfold

Publikasjoner

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: