Naturrestaurering

Restaureringsøkologi 

Kan vi reparere tapte naturverdier? NINA er involvert i mange praktiske prosjekter, og vi driver aktiv forskning innen restaurering i ulike artsrestaureringsprosjekter og habitater.

Kan vi reparere tapte naturverdier? Slik ser det gjerne ut i løpet av restaureringsprosessen. Foto Dagmar Hagen/NINANaturrestaurering i praksis. Foto © Dagmar Hagen/NINA

Økologisk restaurering betyr å gjennomføre tiltak for å reparere eller gjenopprette økosystemer som har blitt fortyrret eller ødelagt. 

Over hele verden er det økende menneskelig påvirkning på økosystemer, habitater og arter. Også i Norge er naturverdiene utsatt for stort press, med ødelagt natur og tap av biologisk mangfold som resultat. 

Fagfelt i rask utvikling

Fagfeltet restaureringsøkologi er i rask utvikling og temaet restaurering av ødelagt natur får stadig økende fokus. Det er et mål at 15% av verdens ødelagte områder skal restaureres innen år 2020.  

Naturinngrep og habitatødeleggelse er den største trusselen mot biologisk mangfold, men likevel fortsetter nedbygging av naturområder. Begrensning av skadeomfanget og avbøtende tiltak er viktig for forvaltning av norsk natur i framtida. Her er kunnskapen i fagfeltet restaureringsøkologi et viktig verktøy. Restaurering kan være et bidrag for å bevare og gjenopprette naturverdier, forebygge naturinngrep og minimere negative effekter av inngrep og bruk i sårbare og verdifulle områder.

Samarbeider om å restaurere natur

Vi samarbeider med Forsvaret, kraftbransjen og andre store private og offentlige virksomheter som ønsker, eller er pålagt, å gjennomføre avbøtende tiltak eller aktiv restaurering av ødelagte områder. 

Nyhetsarkiv - naturrestaurering

Oppgraderingen av kraftverksdammen i Tovatna i Trollheimen er et eksempel på  at det går an å bygge ut i såbar natur uten at naturen tar varig skade. Foto: Dagmar Hagen, NINA
01.06.2017

Byggeprosjekter i sårbar natur

Går det an å rehabilitere vannkraftdammer uten at naturen tar varig skade? Ja, det er mulig så fremt byggeprosjektet planlegges godt og det stilles s...
Les mer...
Til saman 87 fjellrevar er sett ut på Vidda i regi av avlsprogrammet i løpet av dei siste fire åra. Foto Arild Landa/NINA.
07.02.2017

Nye fjellrevar til Hardangervidda

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra. ...
Les mer...
Eika har fasaden i orden, men vil de kresne leieboerne flytte inn? Foto © Björn Nordén/NINA
18.02.2016

Eiker tilbakeføres til gammel stil

Gamle eiker er levested for en rekke sjeldne arter, men slike eiker er mangelvare. Nå vil forskere framskynde trærnes aldringsprosess for å løse boli...
Les mer...

Kontakt