Veg, jernbane og dyreliv

Veg, jernbane og dyreliv

Hovedmålet med denne SIS’en er å videreutvikle NINAs forskning på hvordan utbygging og utbedring av veg og jernbane påvirker større pattedyr.

""
Viltovergang. Foto Ole Roer.

Transportinfrastruktur er avgjørende for økonomisk og sosial utvikling. Men økt utbygging av veg og jernbane, økt antall kjøretøy, økte fartsgrenser, veger med flere kjørefelt, og den stykkevise utbyggingen har et mangfold av økologiske konsekvenser. Dette inkluderer viltpåkjørsler som skader og dreper dyr, men som også i en del tilfeller medfører personskader og dødsulykker.

Andre effekter inkluderer tap av habitat, fragmentering av landskapet, og menneskelige forstyrrelser som kan være negative for dyrenes mulighet for å bruke ressursene i landskapet. Prosjektet har som målsetning å skaffe til veie kunnskap som kan brukes av beslutningstakere i planleggingen av veger, jernbane og det omkringliggende landskapet. Og som i størst mulig grad tar hensyn til dyras mulighet for å leve i det samme landskapet. 

SIS - Veg, jernbane og dyreliv består av fire arbeidspakker. Arbeidet gjennomføres også i samarbeid med øvrige prosjekter i NINA.

1. Kartlegging av viltpassasjer i Norge

Beskrive status for viltpassasjer i Norge med basis i Nasjonal vegdatabank. 

2. Vilt og trafikk - Brukerforum og tiltaksforståelse 

Vi vil invitere til et eller flere seminar hvor målet er å skape et forum der forskere og sentrale interessenter møtes for å utveksle eksisterende kunnskap og erfaring om hvordan hensyn til dyrelivet ivaretas ved bygging og utbedring av veg og jernbane. Sentrale interessenter vi vil invitere inkluderer blant annet veg- og jernbanemyndigheter, miljømyndigheter, arealplanleggere og personer med ansvar for veg- og jernbaneprosjekter. Et delmål med disse møtene er å sikre at vår forskning i størst mulig grad er relevant for de som skal potensielt skal anvende kunnskapen.   

3. Effekt av veg og jernbane på dyr og deres beitetilbud 

Ved hjelp av data om viltulykker, kameraovervåking av viltpassasjer, og GPS-merkede dyr vil vi studere effekter av veg og jernbane på større pattedyr. Hovedfokus vil være på analyser som kan være nyttig for beslutningstakere i planleggingen av nye veger og jernbaner, eller oppgradering av eksisterende veg og jernbane. Dette vil også inkludere analyser av hvordan dyr bruker det omkringliggende landskapet, og de kumulative effektene av annen menneskelig aktivitet i tilknytning til transportinfrastruktur.

4. Internasjonalt perspektiv på vilt og trafikk i Norge

Målet med denne arbeidspakken er å invitere til en internasjonal workshop med forskere som arbeider med tilsvarende tema om effekten av veg og jernbane på større pattedyr i andre europeiske land, Nord-Amerika og Sentral-Asia. Med basis i tilsvarende utfordringer i andre land vil vi forsøke å sette utfordringene med utbygging av veg og jernbane i Norge i et internasjonal perspektiv.

Synergi med andre prosjekter i NINA

De fire arbeidspakkene i SIS - Veg, jernbane og dyreliv vil gjennomføres i samarbeid med et TOPPFORSK-prosjekt, finansiert av forskningsrådet, og ledet av John Linnell. Et prosjekt finansiert av Miljødirektoratet om viltulykker vil også bidra til analyser i arbeidspakke 3. 
 

Prosjektinformasjon

Tidsplan: 2016−2020

Budsjett: 1,5 millioner årlig

Prosjektleder: Christer Moe Rolandsen

Prosjektdeltagere: 

  • Erling J. Solberg
  • Bram Van Moorter
  • Manuela Panzacchi
  • John Linnell
  • Vebjørn Veiberg 
  • Olav Strand
  • Matteo De Stefano

Engelsk tittel: 

Integrating wildlife into green infrastructure: Using ecological knowledge to maintain landscape permeability for wildlife amidst rapidly developing transport infrastructure.