Kart og data

Databaser og karttjenester i NINA

Blant NINAs hovedaktiviteter inngår registrering, kvalitetssikring og presentasjon av data fra naturen. De presenteres ofte som tidsserier eller på kart etter geografisk inndeling.

Du kan søke i metadata eller laste ned data i NINAs dataportal

Kart over Norge

Karttjenester

NINA samarbeider med Norge Digitalt om karttjenester. En del av NINAs karttjenester vil også publiseres der. 

 

Artskart

NINA leverer et antall datasett til Artsdatabanken og GBIF-Norge sin Artskart-tjeneste.
Her kan du søke på arter, vise i kart og også laste ned data.

NINA-data i GBIF

 

Data fra NINA

  • team-1 Dyreposisjoner Følg elg, villrein og gaupe på sin vandring ved hjelp av GPS og SMS!
  • team-2 Viltkamera Se bilder og video fra gaupe og andre arter som er fotografert ved hjelp av viltkamera.
  • team-3 Hønsefuglportalen Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl.
  • team-4 TOV-E Fugletaksering Det nasjonale nettverket for overvåking av terrestriske hekkefugler.
  • team-5 SEAPOP Overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.
  • team-6 Reinbase.no Nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning.
  • team-7 CEDREN Senter for miljødesign av fornybar energi.
  • team-8 Policymix Assessing the role of economic instruments in policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem services provision.