Ansattinformasjon

Signe Nybø
Stilling:    Forskningssjef

  Telefon: +47 906 79 782
  E-post: signe.nybo@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Nybø er forskningssjef for Terrestrisk naturmangfold: Nybø er NINAs henvendelsespunkt for bærekraftig utvikling, naturpanelet (IPBES), økologisk tilstand og naturindeks

Avdelingen dekker hele spektret fra grunnforskning til anvendt forskning. Vi arbeider for å finne best mulige løsninger både for natur og mennesker. Fagruppen har tett samarbeid mellom NINAs økologer og samfunnsforskere, og også med andre forskningsinstitusjoner og omfattende internasjonalt samarbeid. Faggruppa god artskunnskap om moser, karplanter, fugl, hjortevilt og rovvilt.

Forskningstema som inngår i avdelingen er;

-          Restaurering, inklusive utvikling av metoder for tilbakeføring av degradert natur
-          Trua og fremmede arter med vekt på insekter og planter (inkl. overvåking av planteimport)
-          Pollinerende insekter og nasjonal overvåking av insekter
-          Naturindeks, økologisk tilstand og økosystemregnskap 
-          Living Norway- Infrastruktur for data om natur (Living Norway)
-          Hønsefuglportalen, samt forskning på småvilt (rype, hare, oter, bever) 
-          Sameksistens mellom  pattedyr og mennesker, inkludert sameksistens med rovvilt
-          Sårbarhetsanalyser. Hvordan kombinere bruk og vern i verneområder?
-          Bærekraftig arealplanlegging og brukermedvirking
-          Bruk av folkeforskning (Citizen science) for å vurdere tilstand og utvikling av bestander
-          Overvåking og kartlegging av vegetasjon og naturtyper (ANO, NiN, palsmyr, restaurert myr, TOV)
-          Konnektivitet, grønn infrastruktur og samla belastning inkludert villrein
-          Effekter av klimaendringer, karbondynamikk og biogeokjemi
-          Synteser, metodikk for dette. 
-          Naturkur
-          Genetisk mangfold og forvaltningsgenetikk

Nøkkelkvalifikasjoner

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Signe Nybø

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: