Ansattinformasjon

Kjell Einar Erikstad
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 991 56 177
  E-post: kjell.erikstad@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, demografi og bestandsmodellering, konsekvensanalyser, effekter av petroleumsvirksomhet, metodeutvikling, effekter av miljøvariasjon (inklusiv klima og forurensing) på bestandsdynamikk hos sjøfugl.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Populasjonsøkologi
  • Kartlegging av sjøfugls vinterområder og dykkeadferd med dataloggere (GLS, GPS og TDR)
  • Analyser av lange tidsserier hos sjøfugl og effekter av miljøvariasjon (inklusiv forurensing).
  • Metodeutvikling for oljeindustrien-spesielt med fokus på bruk av ny teknologi for å studere romlig utbredelse av sjøfugl året rundt ved hjelp av ny loggerteknologi.
  • Konsekvensutredninger
  • Adferdsøkologi- hvordan miljøforhold påvirker beitestrategier og familieliv hos sjøfugl i hekkesesongen
  • Lang erfaring som prosjektleder for en rekke større NFR prosjekter og flaggskip prosjekter ved Fram sentret i Tromsø.
  • Veileder for mer enn 40 hovedfagsstudenter og 10 PhD studenter ved UiT og satt i en rekke komiteer for bedømmelser av hovedfagsoppgaver ved andre universitet.
  • God erfaring i forskningsadministrasjon som forskningssjef ved NINA’s avdeling i Tromsø en periode og ledelse av flere av NINA,s instituttprogram og senterprogram ved Polarmiljøsentret (nå Framsenteret) i Tromsø.

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: