Lakseinnsig til Namsfjorden

 

 

NB: I perioden 10.06-28.07 inngår kilenøtene i det kommersielle fisket, og fangstene registreres i disse. Dette innebærer at nøtene er stengt fra fredager kl.15.00 til mandager kl.15.00, og fiskeinnsatsen reduseres derfor tilsvarende. 

Kontakt

Prosjektinfo

Til beregninger av andel rømt oppdrettslaks i lakseelver benyttes fisk fanget med ulike metoder. Det er knyttet usikkerhet til grunnlaget for disse beregningene som angir andel oppdrettsfisk i fangst. Andelen rømt oppdrettslaks i gytebestander av villaks er avhengig av både mengden av oppdrettslaks og villaks som vandrer opp i vassdraget.

Tidligere undersøkelser i Namsfjorden og Namsen har vist at oppdrettslaksen vandrer senere inn i fjorden og opp i Namsen enn villfisken. Tidspunktet for prøvetaking vil derfor påvirke andelen rømt oppdrettslaks i fangstene.

Overvåkingen av innsiget av laks til Namsfjorden er en del av et større forskningsprosjekt. Målsetningen med dette prosjektet er å vurdere faktorer som påvirker beregningen av andeler oppdrettslaks i laksebestander; og spesielt kartlegge vandringsmønsteret, oppvandringen og fordelingen av oppdrettslaks og villaks i elvene, samt variasjoner i laksens bitevillighet og fangstandeler for å bedre muligheten for målrettet gjenfangst.

Undersøkelsene i Namsfjorden og Namsen er en oppfølging av prosjektet som startet i 2012, og vil skaffe mer og viktig kunnskap om

1) tidspunkt og størrelsen av innsiget av villaks og rømt oppdrettslaks til Namsfjorden og Namsen og hvordan dette påvirker beregninger av andelen oppdrettslaks i elva

2) adferd og oppholdssted til villaks og oppdrettslaks på elva før, under og etter gyting (september – november)

3) fangst per innsats av villaks og rømt oppdrettslaks, og variasjoner i bitevillighet og fangstandeler i perioden september – oktober.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: