Overvåkingsprogrammet for fjellrev

Overvåking av den norske fjellrevbestanden

Overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene. Overvåking av fjellrev foregår i hovedsak ved kontroll av kjente fjellrevhi på sommerstid. 

Gjennom overvåkingen registreres all fjellrevaktivitet i Skandinavia. Kjente fjellrevhi kontrolleres årlig for å påvise eventuelle ynglinger. Ekskrementer, hår eller annet biologisk materiale samles inn for DNA-analyser. Slike DNA-analyser kan blant annet brukes til å bestemme kjønn og individ og slektskap mellom individer. Gjenfunn av biologisk materiale fra samme individ gir dessuten verdifull informasjon om overlevelse og forflytninger, og bidrar til bedre oversikt av hvor mange fjellrever som finnes i de ulike fjellområdene. Overvåkingsprogrammet er også et viktig verktøy for å kunne vurdere effekten av de ulike tiltakene som gjennomføres.

Fjellrevovervåking i over 30 år

Overvåking av fjellrevhi har pågått i mer enn 30 år i enkelte områder i Norge. Siden 2003 har programmet samlet alle kjente hi-lokaliteter for fjellrev i en felles nasjonal database. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvar for oppbygning, kvalitetssikring, oppdatering og sammenstilling av resultatene i denne databasen. Statens Naturoppsyn, SNO, har ansvaret for den praktiske utførelsen av registrerings- og kontrollvirksomheten.  En gang i året overføres resultatene til Miljødirektoratets Naturbase.

Samme hi gjennom århundrer

Overvåking av fjellrev foregår i hovedsak ved kontroll av kjente fjellrevhi på sommerstid. Per i dag er det registret 477 hi i den nasjonale hi-databasen. 

Fjellreven benytter ofte det samme hiet og et hi kan tilsammen ha vært i bruk i flere hundre år. Det gjør det også lett å finne disse hiene i fjellet. Mange av fjellrevhiene er utgravet i sand og moreneforekomster. Som følge av gjentatt bruk og gjødsling med ekskrementer, skiller hiene seg ut som grønne oaser i fjellandskapet. Fjellreven kan også få valper i steinur og blokkmark. Disse hiene er vankeligere å finne, og slike hi har ikke blitt registret like systematisk som de mer ”typiske fjellrevhiene”. Nye hi legges fortløpende inn i databasen.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: