bjørkemålere

Død skog etter utbrudd av bjørkemålere, Østfinnmark. Foto: Jakob Iglhaut.

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

Betegnelsen bjørkemålere (eller 'lauvmakk' i våre nordlige fylker) dekker over flere arter av sommerfugler i familien Målere (Geometridae). Noen av disse har voldsomme bestandsutbrudd med jevne mellomrom. Med et mildere klima sprer flere arter av bjørkemålere seg nordover, noe som gir intensiverte utbrudd og mer skade på bjørkeskogen. 

Det er først og fremst artene fjellbjørkemåler (Epirrita autumnata) og liten frostmåler (Operophtera brumata) som gjør skade på den nordlige bjørkeskogen. Disse har jevnlige masseforekomster i hele det nordlige Fennoskandia. Går man 100 år tilbake var siatuasjonen en annen. Såvidt man vet var det da kun fjellbjørkemåleren som hadde utbrudd lengst nord. LIten frostmåler ble første gang registrert rundt år 1900 i Tromsø. Deretter har den spredt seg lenger nord, men det var først på 2000-tallet at denne arten virkelig fikk fotfeste i de mest nordlige strøk og ble en like viktig skadevolder på bjørkeskogen som fjellbjørkemåleren. Andre arter kan ha mer lokale utbrudd. Dette gjelder i særdeleshet gul frostmåler (Agriopis aurantiaria) som de siste tiårene har spredt seg stadig lenger nord langs kysten av Troms.


Bjørkemålerprosjektet danner et viktig grunnlag for overvåkingen av insektutbrudd i skog- og tregrense i COAT


Bjørkemålerlarver. Fra venstre mot høyre: liten frostmåler, fjellbjørkemåler, og gul frostmåler. Foto Jon Aars. Bjørkemålerlarver. Fra venstre mot høyre: liten frostmåler, fjellbjørkemåler, og gul frostmåler. Foto Jon Aars.

Kontakt

Kontaktperson: Jane Uhd Jepsen

Prosjektinfo

Bjørkemålerprosjektet ble startet opp i 1999 og er et samarbeid mellom NINA og UiT Norges Arktiske Universitet

Arbeidet er finansiert gjennom ulike prosjektbevillinger fra Norges Forskningsråd, Framsenteret, UiT og NINA. 

Prosjektet driver årlig overvåking av bestandstettheten til bjørkemålere i Troms og Øst-Finnmark, samt forskning på bjørkemåleres bestandsdynamikk, og konsekvenser av målerutbrudd for bjørkeskogs-økosystemet. 

Deltakere: 

Jane Uhd Jepsen (Seniorforsker NINA, prosjektleder)

Rolf A. Ims (Professor UiT, prosjektleder)

Ole Petter L. Vindstad (Forsker UiT)

Nigel Yoccoz (Professor UiT)

Malin Ek (Stipendiat UiT)

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: