Arealbruk og spredning

Foto: Torbjørn Martinsen

Rovdyrenes arealbruk og spredning

De store rovdyra forflytter seg raskt over store områder. Voksne rovdyr
har leveområder som strekker seg over flere hundre til flere tusen kvadratkilometer. Unge rovdyr kan forlate oppvekstområdet og gå flere hundre kilometer før de etablerer sitt eget leveområde. 

NINAs forskere har ved hjelp av radiosendere og DNA-analyser av ekskrementer og døde rovdyr studert hvor store områder de ulike rovdyrene bruker og hvordan dette varierer mellom områder. Vi samler også viktige data på hvordan ulike rovdyr forholder seg til oss mennesker, bebyggelse og veier. Utveksling av unge dyr mellom ulike områder er en forutsetning for at rovdyrene skal holde seg friske og unngå innavl. Vi  studerer derfor hvor langt unge individer går før de slår seg ned i egne områder, og identifiserer hvor det er barrierer i landskapet som hindrer dyrenes forflytninger.

Kunnskap om størrelsene på rovdyrenes leveområder hjelper samfunnet med å bestemme den riktige skala for forvaltning av individer og bestander.


Les mer

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: