Rovvilt og byttedyr

Foto: viltkamera.nina.no

Rovvilt og byttedyr

Hva skjer når rovdyrene møter sau, tamrein og hjortevilt? NINA studerer forholdet mellom rovvilt og byttedyr i en rekke forskningsprosjekter. 

Stortinget har vedtatt et todelt mål for rovviltforvaltningen. Det skal legges til rette for både levedyktige rovviltbestander og for fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene. Siden vi mangler store villmarksområder i Norge i dag må rovdyrene sikres vern i utmarka. Rovvilt trenger også mat, og denne maten kan bestå av jaktbart vilt, sau eller tamrein. 

I en rekke forskningsprosjekter studerer vi forholdet mellom rovvilt og byttedyrene. Dette er studier av hvilken effekt rovvilt har på byttedyrbestandene, og studier av rovviltets konflikter med sau- og tamreinnæring.

Les mer om våre studier av rovvilt og byttedyr:

Kontakt

Se vårt webinar om beitedyr og rovvilt:

  • Hvordan er forholdet mellom sau og kongeørn? Jennifer Stien
  • Gaupe og jerv med rein på menyen. John Odden
  • Reinen – rovdyroffer eller klimataper? Torkild Tveraa

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: