Er ulven farlig for mennesker?

Er ulven farlig for mennesker?

Vi rovdyrforskere blir ofte spurt om ulven er farlig. Ulven er jo generelt sky overfor mennesker, men av og til hører vi om ulv som dukker opp på gårdstun, veier og andre steder der mennesker ferdes. Sannsynligheten for at du skal bli angrepet av ulv er ikke null, men altfor liten til at den kan beregnes. 

Av John Linnell og John Odden

Foto: SCANDCAM

Siden 2000 har NINAs forskere samlet informasjon om ulveangrep på mennesker fra historiske kilder, vitenskapelige rapporter, avisartikler og samtaler med regionale eksperter. Statistikken viser at risikoen for ulveangrep på mennesker er svært liten. I Europa må vi helt tilbake til 1970-tallet for å finne dødelig angrep på mennesker fra friske, ville ulver. 

Angrep på mennesker

Samtidig viser forskning at ulver har drept og skadet mennesker, også i nyere tid. I de fleste tilfeller hvor ulv har angrepet mennesker, så har ulvene enten hatt rabies, det har vært i områder med dårlig eller ingen tilgang til naturlige byttedyr, eller det har vært individer som over tid har mistet skyhet over for mennesker, og som for eksempel har blitt fôret av mennesker.

Det rusler i dag 12 000 ulver i Europa, og de alle flest av dem bor i landskap med langt flere mennesker enn i Norge. Likevel har det i løpet av de siste femti årene kun vært en håndfull alvorlige angrep på mennesker fra friske ulver. Historien forteller oss at risikoen for å bli angrepet av ulv er svært liten, men den blir aldri null. 

Ulv med rabies

Rabies eller «hundegalskap» er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr, som for eksempel hund, rev og ulv. Historisk kilder fra flere land i Europa (Frankrike, Italia, Tyskland, Estland) viser at angrep fra ulv med rabies ikke var uvanlig i tidligere århundrer, noe som kan forklarer hvor den utbredte frykten for ulv har kommet fra. Sykdommen finnes ikke i fastlands-Norge, og er utryddet i store deler av Europa. Dette bidrar til å redusere risikoen for angrep på mennesker i Norge ytterligere. Men den er fortsatt en risiko faktor i land lenge øst, for eksempel, i Russland, Midtøsten, Sentral-Asia, landene i Kaukasus og India.

Angrep fra ulv internasjonalt

Det finnes flere dokumenterte tilfeller ute i verden der ulv har angrepet og drept mennesker. I India på 1980 og 90-tallet gikk ulver til angrep på flere barn i provinsene Bihar og Uttar Pradesh. Angrepene skjedde i et område med høy tetthet av mennesker, og der ulven hadde liten tilgang på naturlige byttedyr. Angrepene skjedde i relativ begrensete områder, så det ser ut til at noen ulveflokker utviklet en problematisk atferd, som stanset noen år etter ulvene var drept eller død. En slik episode har også skjedd i de vestlige deler av Iran i de siste 10 år.

Amerikanske ulver

I Nord-Amerika har det historisk sett vært få kjente tilfeller der ulv har angrepet mennesker. Men i de siste tiårene er det imidlertid rapportert om angrep fra ulver som har blitt så vant til menneskers tilstedeværelse at de har mistet respekten for folk. Dette gjelder særlig ulver som mates eller får tilgang til mat ved for eksempel campingplasser eller søppelfyllinger. Det har vært noen episoder der slike «habituerte» ulver har angrepet mennesker. 

Det første dødelige angrepet på mennesker i Nord-Amerika i nyere tid skjedde i 2005. Da mistet en mann livet i Saskatchewan i Canada. I etterkant av hendelsen har det vært noe diskusjon rundt om angrepet faktisk var utført av ulv og ikke svartbjørn, men mye tyder på at dette dreide seg med om angrep fra ulver som over lengere tid hadde blitt fôret av gruvearbeidere og dermed mistet sin naturlige skyhet. Et viktig poeng er at disse ulvene over tid hadde utvist aggressiv atferd mot mennesker.

Det finnes også et kjent tilfelle der ulver helt uprovosert har drept et menneske. I 2010 ble en kvinnelig lærer på joggetur i Alaska drept og spist av ulver. I dette tilfellet etterlot ikke rettsmedisinske undersøkelser noen tvil om at hun var utsatt for et uprovosert angrep av friske ulver.

Liten sjanse for angrep

Erfaringene fra utlandet viser med andre ord at det ikke er helt uten risiko når mennesker befinner seg i nærheten av ville ulver. Svaret på spørsmålet mange lurer på er at det er liten sjanse for å bli angrepet av ulv, men helt ufarlig er den ikke. Det er derfor god grunn til å opptre respektfullt og utvise sunn fornuft rundt ulv, noe som gjelder rundt alle ville dyr.

Sannsynligheten for at ulv vil angripe mennesker i Skandinavia er heldigvis liten. Vi har ikke rabies, og ulvene her har stor tilgang på naturlig byttedyr som elg og rådyr. Vi forsøker også å unngå adferd som for eksempel bevisst fôring, som kan føre ulver mister sin naturlige skyhet for mennesker og utvikler problematisk atferd. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: