Gaupas påvirkning på rådyrbestandene

Gaupas påvirkning på rådyrbestandene

I Sør-Norge står rådyr øverst på menyen til gaupa, og mange jegere er opptatt av hva dette betyr for utviklingen hos norske rådyrbestander. Svaret er dessverre ikke helt enkelt, og det avhenger blant annet av antall rådyr i området og tilgangen på andre byttedyr.

Av John Odden, John Linnell og Erlend B. Nilsen

Foto: John Linnell

Forskere fra NINA har studert hva gaupa betyr for antall rådyr i et område ved å følge radiomerkede gauper i en rekke områder i Sørøst-Norge. I perioder på flere uker ble gaupene nøye fotfulgt, og alle steder der vi mistenkte at gaupene hadde drept et byttedyr, ble gjennomsøkt i felten. Vi har benyttet dette til å beregne hvor ofte gaupene dreper rådyr, såkalt drapstakt. I de samme områdene samlet vi også data på hva radiomerkede rådyr døde av. 

Drapstakt når metningspunkt

Innen økologisk forskning har mange studert sammenhengen mellom hvor mange byttedyr rovdyrene dreper, og hvor ofte rovdyrene dreper et bytte. Forskningen vår viser at gauper i områder med få rådyr dreper færre rådyr enn gauper i områder med mange rådyr. Hvis vi ser på drapstakten, det vil si hvor mange rådyr gaupene dreper per tidsenhet, så avtar drapstakten med økende tetthet av rådyr. Drapstakten når et «metningsnivå» der antall drepte rådyr per tidsenhet ikke lenger øker. Våre studier har vist at for enslige gauper på Østlandet ligger dette metningsnivået på cirka 10 rådyr pr 100 dager, mens det for en hunngaupe med unger ligger på cirka 16 rådyr pr 100 dager. Dette varierer riktignok noe mellom vinter og sommer, drapstakten er cirka 1 rådyr pr 100 dager høyere om vinteren. 

Størst påvirkning i områder med få rådyr

Hvor mange av rådyrene i bestanden som drepes vil være avhengig av hvor mange rådyr gaupene har tilgjengelig innenfor sine revir. En gaupe som bor i Østerdalen vil ha få rådyr tilgjengelig og vil hvert år drepe en forholdsvis en større andel av «sine» rådyr sammenlignet med en gauper lenger sør på Østlandet. En gaupe i Østfold vil ha mange flere rådyr innenfor sitt revir, og drepe en mindre andel av «sine» rådyr. Det er med andre ord i de mer marginale rådyrområdene at gaupas effekt på tilveksten i rådyrbestanden er størst.   

Vi har også fulgt radiomerkede rådyr i de samme områdene på Østlandet, og vi fant at de viktigste dødsårsakene til rådyr viser seg å være jakt, gaupe og rev. I motsetning til rødrev, som tar mest rådyrkalver, skiller ikke gaupa mellom kjønn eller aldersklasse når den tar et rådyr. Vi så at gaupene drepte flest av de radiomerkede rådyrene i Østerdalen, sammenlignet med radiomerkede rådyr i Akershus og Østfold. Dødelighet på grunn av rev derimot var motsatt. Rødreven drepte flest rådyrkje i områdene i sør med mange rådyr. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: