Nøkkeltall

NINAs nøkkeltall og sentrale dokumenter

Sentrale dokumenter

Måldokument 2020-2024

NINAs måldokument 2020-2024

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, bremse klimaendringene og verne om økosystemene innen 2030. 

NINAs bredde i kompetanse og prosjekter gjør vårt arbeid relevant for svært mange av målene. Naturpanelets og klimapanelets rapporter viser at naturmangfold utryddes i økende tempo som følge av areal- og klimaendringer, samtidig som de påpeker naturens rolle i klimasammenheng. Dette aktualiserer NINAs kompetanse ytterligere.

Måldokumentet inneholder overordna mål for NINA. I tillegg peker det på områder hvor vi skal forsterke innsatsen i målperioden

Årsmeldinger

Etikk og samfunnsansvar

NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg.

Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. Etikkplakaten og de etiske retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Men skrevne ord og retningslinjer er ikke alltid tilstrekkelig. Etikk handler om mer enn hva som er mulig å nedfelle i et dokument; nemlig personlig integritet, mellommenneskelige relasjoner, god bedriftskultur og klokskap. 

For NINA er det avgjørende at vi har tillit i samfunnet. Og det er utelukkende vi i NINA som kan skape grunnlaget for slik tillit. Tilliten skapes gjennom det inntrykk vi som enkeltpersoner og som bedrift gir overfor verden rundt oss hver eneste dag. 

NINAs etiske retningslinjer

NINAs etikkplakat

ISO 9001:2015 sertifikat NINA


Omsetning og oppdrag

NINAs oppdragsgivere er Forskningsrådet, EU, offentlig forvaltning og næringsliv. 

NINAs brutto omsetning i 2021 var 470 mill. kroner.

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: