Synforest

SYNFOREST

Kan vi tenke oss et økt innslag av eik som en klimatilpasning av norske produksjonsskoger, som samtidig øker artsrikhet og gir høykvalitetstømmer? I Synforest utforsker vi hvordan skogforvaltning og trevareproduksjon kan tilpasses for et økt innslag av eik i norske skoger.

Skogbruket i Sør-Norge er dominert av verdikjeden for gran med utstrakt planting, hogst og foredling av gran, hovedsakelig til papirproduksjon og trelast.

Fremtidens skoger

Fremtidens skoger må brukes bærekraftig og tilpasses det endrede klimaet. Gran er imidlertid følsom for klimaendringer. Derfor taper gran allerede terreng i mange deler av Europa. Hvordan kan vi redusere risikoen fra tørke og storm, opprettholde verdiskapingen og samtidig forbedre situasjonen for biologisk mangfold og andre skogøkosystemtjenester med et klima i rask endring?

Økt produksjon av edelløvtrær?

Edelløvtrær er bedre tilpasset et varmere klima og vinterstormer enn gran. Å plante mer edelløvtrær for produksjon av tømmer av høy kvalitet, kan derfor bidra til å fremme skog som er bedre tilpasset fremtidens klima. I tillegg vil dette være bra for det biologiske mangfoldet. Uten utstrakt planting vil imidlertid ikke eik og andre varmekjære løvtrær kunne spre seg like raskt som klima endrer seg. Selv om en overgang fra granproduksjon til løvtreproduksjon tilsynelatende er lovende, er det mange utfordringer. I dette samarbeidsprosjektet studerer vi hvordan en overgang til økt edelløvtreproduksjon kan realiseres for Norge.

Hvordan få til endring?

Skogøkologer og lokale skogforvaltere studerer skogforyngelse og hvordan eiketrærne kan beskyttes mot beiting fra rådyr, elg og hjort. Økonomer studerer den mulige økonomiske og samfunnsmessige nytten ved å forvalte unge blandingsskoger for kvalitetstømmer av eik og andre økosystemtjenester. Samfunnsvitere, representanter for skoginteresser, og politiske eksperter analyserer samfunnsstøtten for, og utfordringene ved en mulig overgang mot en økt produksjon av edelløvtre. 

Til slutt leder partnere innen treteknologi og industri produktutvikling basert på norsk høykvalitetstømmer for å øke etterspørselen etter norske edelløvtrær. Økt etterspørsel og bruk av norskprodusert edelløvtre kan muliggjøre nødvendige endringer innen skogbruket for å tilpasse verdikjeden til fremtidens klima.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: