Terrestrisk økologi

Terrestrisk økologi

Avdelinga er en av to terrestriske avdelinger i Trondheim og består av ca. 40 medarbeidere, de fleste økologer.

Avdelinga jobber med  overvåkning av bestander og aldersfordeling hos hjortevilt, fjellrev, sjøfugl og gjess, samt dyrehelse. Våre forskere kartlegger områdebruk hos hjortevilt og sjøfugl og har spesialkunnskap om økosystemene fjell, skog, våtmark og kyst i tillegg til polare områder. Vi drifter to fugleradarer som brukes i forskning på effekter av fornybar energi (vindkraft) og kraftlinjer på  fugl. Rådgiving og konsekvensutredninger om effekter av ulike inngrep i naturen er et sentralt fagområde. Avdelinga har et hovedansvar for NINAs dyrevelferdsenhet.

Fagkompetansen er bred og omfatter blant annet:

Arter og artsgrupper

 • Hjortevilt
 • Fjellrev
 • Rovfugl
 • Sjøfugl
 • Gjess
 • Vadefugl
 • Spurvefugl

Påvirkninger/belastninger

 • Samla belastninger av arealendringer
 • Forurensing/Økotoksikologi
 • Trafikk/samferdsel
 • Forstyrrelser/motorferdsel i utmark

Laboratorieanalyser

 • Tannsnitt
 • Parasitter i vilt
 • Obduksjon

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Svein-Håkon Lorensten

Ass. forskningssjef:
Bente Rønning

Nyheter

Nytt prosjekt kartlegger hjortevilt på Hardangervidda og i Setesdal
11. februar 2021

Villrein, elg og hjort på og rundt Hardangervidda og nordre deler av Setesdal villreinområde skal merkes med GPS-sendere. Hensikten er å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, blant annet som grunnlag for å redusere risikoen for spredning av skrantesjuke.  

Sjøfugl konsumerer større andeler av fiskebestandene når tilgangen på byttedyr er lav
9. februar 2021

Med data fra fem ulike marine økosystemer har forskere nå testet «predator pit»-hypotesen for byttefisk. Ved å undersøke sjøfuglers inntak av fisk og effekten av slik predasjon på dynamikken i fiskebestandene, viste de at fiskedødeligheten som forårsakes av sjøfugl varierer med mengden tilgjengelig fisk. 

Nye fjellrever skal sprenge grenser
3. februar 2021

Tolv valper er satt ut for å lage nye revestreker i det gamle fjellrevområdet Reisa Sør. Håpet er at fjellrevene både skal etablere seg og spre genene grenseløst til andre bestander på Nordkalotten.  

Ansatte

Svein-Håkon Lorentsen

Forskningssjef Terrestrisk økologi
Telefon: +47 934 66 770

Bente Rønning

Ass. forskningssjef Terrestrisk økologi
Telefon: +47 906 72 841

Roy Andersen

Overingeniør
Telefon: +47 924 03 331

Tycho Anker-Nilssen

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 771

Ute Bradter

Postdoktor
Telefon: +47 413 54 568

Vegard Sandøy Bråthen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 942 44 858

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker
Telefon: +47 945 42 407

Nina Dehnhard

Forsker
Telefon: +47 413 52 042

Nina Elisabeth Eide

Seniorforsker
Telefon: +47 957 04 383

Arne Follestad

Forsker
Telefon: +47 934 66 704

Øyvind Hamre

Overingeniør
Telefon: +47 909 82 521

Morten Heim

Overingeniør
Telefon: +47 466 68 001

Aniko Hildebrand

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 986 23 042

Craig Ryan Jackson

Forsker
Telefon: +47 467 89 030

Ronja Kiviö

Stipendiat
Telefon: +47 412 75 278

John Atle Kålås

Seniorforsker
Telefon: +47 922 91 437

Magdalene Langset

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 452 65 859

Stine Lund

Avdelingskonsulent
Telefon: +47 996 30 996

Hege Løkslett

Veterinær
Telefon: +47 467 46 028

Jenny Mattisson

Forsker
Telefon: +47 404 52 829

Roelof Frans May

Seniorforsker
Telefon: +47 957 85 995

Roger Meås

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 411 29 478

Børge Moe

Seniorforsker
Telefon: +47 988 11 620

Atle Mysterud

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 926 53 148

Torgeir Nygård

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 201

Manuela Panzacchi

Forsker
Telefon: +47 909 11 097

Diego Pavòn-Jordàn

Postdoktor
Telefon: +47 404 85 250

Geir Rune Rauset

Postdoktor
Telefon: +47 970 01 920

Christer Moe Rolandsen

Seniorforsker
Telefon: +47 416 13 266

Lars Rød-Eriksen

Forsker
Telefon: +47 977 27 471

Brett K. Sandercock

Seniorforsker
Telefon: +47 452 16 480

Erling Johan Solberg

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 772

Mai Irene Solem

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 958 64 509

Bård Gunnar Stokke

Seniorforsker
Telefon: +47 467 83 009

Olav Strand

Forsker
Telefon: +47 948 25 002

Bernt Erik Sæther

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 735 90 584

Jørn Thomassen

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 926 44 481

Kristine R. Ulvund

Overingeniør
Telefon: +47 415 59 588

Vebjørn Veiberg

Seniorforsker
Telefon: +47 957 00 510

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: