NINA Kortrapport

NINA Kortrapport2018

Bremset, G.2018. Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Resultat fra feltundersøkelser i 2015. NINA kortrapport nr 56. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2017

Dahle, S., Hanssen, O.& Ødegaard, F.2017. Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre. NINA kortrapport nr 76. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bakkestuen, V.& Erikstad, L.2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. NINA kortrapport nr 51. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Diserud, O., Saksgård, L., Sandlund, O.& Ugedal, O.2017. Elektrisk fiske - effekter av høy vanntemperatur på fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelt feltstudium sommeren 2015. NINA kortrapport nr 13. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hole, R.& Jordhøy, P.2017. Reinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villrein. NINA kortrapport nr 53. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T., Sandlund, O., Lo, H., Florø-Larsen, B.& Nordtug, A.2017. Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen. NINA kortrapport nr 57. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensås, J., Ulvan, E., Bremset, G.& Havn, T.2017. Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder. NINA kortrapport nr 69. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.& Thorstad, E.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016. NINA kortrapport nr 74. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., van Dijk, J.& Hamre, Ø.2017. Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016. NINA kortrapport nr 67. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Saksgård, R.2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen. NINA kortrapport nr 79. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L.2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016. NINA kortrapport nr 63. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Brabrand, Å.2017. Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner. NINA kortrapport nr 78. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Erikstad, L., Blumentrath, S.& Nygård, M.2017. NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften. NINA kortrapport nr 68. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M.2017. Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. NINA kortrapport nr 81. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bruteig, I., Dahle, S., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Often, A., Staverløkk, A., Westergaard, K.& Åström, J.2017. Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. NINA kortrapport nr 39. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Foldvik, A.& Pettersen, O.2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. NINA kortrapport nr 75. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T.& Dima, B.2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. NINA kortrapport nr 80. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Bongard, T., Brettum, P., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, K., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.& Walseng, B.2017. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann –resultater 2016. NINA kortrapport nr 73. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Blom, H., Brandrud, T., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.& Evju, M.2017. Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. NINA kortrapport nr 72. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., May, R., Bevanger, K.& Nygård, T.2017. Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie. NINA kortrapport nr 66. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.& Larsen, B.2017. Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder. Bestandsstatus og bevaringstiltak. NINA kortrapport nr 70. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, T., Bustnes, J., Gylseth, A.& Svalbjørg, G.2017. Havørna i Troms og Steigen 2016. NINA kortrapport nr 65. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Heggberget, T., Pettersen, O., Saksgård, L.& Sjursen, A.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. NINA kortrapport nr 58. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvingedal, E., Fiske, P.& Bremset, G.2017. Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal orvaltning. Vurdering av ordningen. NINA kortrapport nr 11. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F.2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. NINA kortrapport nr 49. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Finstad, B., Berg, M.& Næsje, T.2017. Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. NINA kortrapport nr 61. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., Åström, J., Bevanger, K., Hamre, Ø.& May, R.2017. En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk. NINA kortrapport nr 59. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K.& Heggås, J.2017. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016. NINA kortrapport nr 60. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvasnes, M.& Nilsen, E.2017. Habitategnethetsmodell for lirype - Basert på data fra linjetakseringer på Statskogs eiendommer. Revidert utgave. NINA kortrapport nr 55. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S.& Hindar, K.2017. Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge. NINA kortrapport nr 54. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F.2017. Kartlegging av strandmurerbie Osmia maritima i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. NINA kortrapport nr 47. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., van Dijk, J., Kleven, O.& Dahle, S.2017. Otter monitoring Nyhamna, Aukra. Results 2015. NINA kortrapport nr 3. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Endrestøl, A.2016. Videoovervåking av eremittens hule II. NINA kortrapport nr 42. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Heggberget, T., Pettersen, O.& Sandlund, O.2016. Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016. NINA kortrapport nr 44. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Kyrkjeeide, M.& Løkken, J.2016. Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune. NINA kortrapport nr 48. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D.& Vistad, O.2016. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen. NINA kortrapport nr 34. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Bretten, T., Eide, N., Jaxgård, P., König, M., Liljemark, L.& Norén, K.2016. Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige. NINA kortrapport nr 31. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2016. Undersøkelse av naturfaglige verdier på Tangerud, Oslo, i forbindelse med utbyggingsplaner. NINA kortrapport nr 27. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Skarpaas, O.& Stabbetorp, O.2016. Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. NINA kortrapport nr 37. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Pettersen, O.& Hesthagen, T.2016. Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang. NINA kortrapport nr 35. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Breiby, M., Thorsplass, I., Winther, E.& Aas, Ø.2016. Forsknings- og utredningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørreundersøkelse. NINA kortrapport nr 45. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S.& Rolandsen, C.2016. Forekomst av pattedyr i ravinedalen ved Storler. Overvåking av viltaktiviteten med hovedvekt på hjortevilt sommeren og høsten 2016. NINA kortrapport nr 40. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, O.& Staverløkk, A.2016. Bille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollis. NINA kortrapport nr 38. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Blom, H., Brandrud, T., Johansen, L., Lyngstad, A.& Øien, D.2016. Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. NINA kortrapport nr 41. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Evju, M.& Rød-Eriksen, L.2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. NINA kortrapport nr 30. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Hagen, D., Evju, M., Rød-Eriksen, L., Eide, N., Fangel, K., Strand, O.& Vistad, O.2016. Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark : Høvringen og Mysusæter. NINA kortrapport nr 32. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2016. Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund. NINA kortrapport nr 29. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P.& Sandlund, O.2016. Hydromorphological factors, stream power and fish habitat. NINA kortrapport nr 2. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Saksgård, R.2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen. NINA kortrapport nr 23. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorén, K., Skjeggedal, T.& Vistad, O.2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA kortrapport nr 26. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2016. Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015. NINA kortrapport nr 4. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kristoffersen, C.& Bongard, T.2016. Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser. NINA kortrapport nr 25. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J.& Odden, J.2016. Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv. NINA kortrapport nr 28. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K.& Bjerke, J.2016. Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre. NINA kortrapport nr 19. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H.& Svalheim, E.2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015. NINA kortrapport nr 24. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E.& Rolandsen, C.2016. Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperio-den 2013-2014. NINA kortrapport nr 18. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M.2016. Reisaelva 2015. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. NINA kortrapport nr 16. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Bongard, T., Brettum, P., Fjellheim, A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, K., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.& Walseng, B.2016. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. NINA kortrapport nr 22. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J.2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015. NINA kortrapport nr 21. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.& Gundersen, V.2016. Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse. NINA kortrapport nr 17. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blumentrath, S., Nowell, M., Salberg, A., Kermit, M., Bakkestuen, V., Erikstad, L.& Bernhardt, J.2016. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA kortrapport nr 6. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Schartau, A., Gundersen, H.& Pedersen, B.2016. Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. NINA kortrapport nr 5. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Karlsson, S.2016. Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. NINA kortrapport nr 15. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt-Hansen, L., Berg, O., Davidsen, J., Hellen, B., Bremset, G., Eikaas, L., Kambestad, M., Karlsson, S., Rønning, L., Sægrov, H.& Heggberget, T.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2015 og planer for videreføring av undersøkelsene. NINA kortrapport nr 1. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K., Hagtvedt, M.& Heggås, J.2016. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015. NINA kortrapport nr 12. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Halley, D.& Svartaas, S.2016. Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015. NINA kortrapport nr 10. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2006

Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O.& Mo, T.2006. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2016. NINA kortrapport nr 52. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: