Kalkede laksevassdrag

Kalkede laksevassdrag

Overvåkingsprogrammet dokumenterer vannkjemiske og biologiske effekter av kalking i lakseførende vassdrag.

""
Bestandene av laks og ørret følges nøye i alle kalkede vassdrag. Her fra elektrisk fiske i Frafjordelva. Foto © Bjørn Mejdell Larsen/NINA.

Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge

Overvåkingsprogrammet dekker områder med forsuringsproblemer i Sør-Norge. Programmet omfatter undersøkelser i 22 lakseførende vassdrag. Enkelte vassdrag er overvåket siden tidlige på 1970-tallet selv om kalkingen først kom i gang senere. De vannkjemiske forholdene i vassdragene overvåkes ved måling av kjemiske hovedkomponenter i vann. Den biologiske responsen på kalkingen overvåkes ved å følge bestandene av begroingsalger, vannvegetasjon, bunndyr og fisk i elvene. I de største innsjøene overvåkes responsen hos plante- og dyreplanktonet.

Kalking gir bedre vannkvalitet

Kalkingen av norske laksevassdrag har ført til bedring i vannkvaliteten, økt artsmangfold av bunndyr og økt produksjon av laks. Forsuringsfølsomme planter og dyr har kommet tilbake, og laksen har økt sin utbredelse innenfor vassdragene.

""
Kalking er fremdeles nødvendig for å sikre god vannkvalitet og overlevelse og reproduksjon av laksefisk og andre organismer i mange vassdrag i Sør-Norge. I de fleste av vassdragene foregår kalkingen fra kalkdoserere, slik som her i Vinddøla i Espedalselva. Foto © Bjørn Mejdell Larsen/NINA

Kontakt

Rapporter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: