Lakseinnsig til fjordene

Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden

Hvor mye laks vandrer inn i fjordene og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks? 

Overvåker innsiget av laks til fjordene. Foto Tor Næsje/NINA
Her finner du oversikt over innvandring av laks i Trondheimsfjorden og Namsfjorden. Foto © Tor Næsje/NINA

Se figurer for lakseinnsig til Trondheimsfjorden

Se figurer for lakseinnsig til Namsfjorden

Statistikken baserer seg på kilenotfiske ved innløpet til fjordene i perioden mai til september. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut.

Laks i Trondheimsfjorden

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden og opp i elvene. I tillegg studeres atferden til oppdrettslaks og villaks i elva i forhold til ulike miljøfaktorer, samt om fisken vandrer mellom elver.  

Vill og rømt laks fanges i kilenøter ytterst i fjorden og merkes med radiosendere eller Lea-merker. Vandringsmønsteret undersøkes med stasjonære radiologgere i elvene og manuell peiling, samt gjenfangster av merket fisk. Studiet gjør oss i stand til å beregne mengden laks som vandrer opp i elvene, beskatningsrate i sjø og elv og forskjeller i adferd til vill- og oppdrettslaks. Dette er viktig for å vurdere om bestandene er bærekraftige.

Laks i Namsfjorden

Til beregninger av andel rømt oppdrettslaks i lakseelver benyttes fisk fanget med ulike metoder. Det er knyttet usikkerhet til grunnlaget for disse beregningene som angir andel oppdrettsfisk i fangst. 
Andelen rømt oppdrettslaks i gytebestander av villaks er avhengig av både mengden av oppdrettslaks og villaks som vandrer opp i vassdraget. Tidligere undersøkelser i Namsfjorden og Namsen  har vist at oppdrettslaksen vandrer senere inn i fjorden og opp i Namsen enn villfisken. Tidspunktet for prøvetaking vil derfor påvirke andelen rømt oppdrettslaks i fangstene. 

Overvåkingen av innsiget av laks til Namsfjorden er en del av et større forskningsprosjekt. Målsetningen med dette prosjektet er å vurdere faktorer som påvirker beregningen av andeler oppdrettslaks i laksebestander; og spesielt kartlegge vandringsmønsteret, oppvandringen og fordelingen av oppdrettslaks og villaks i elvene, samt variasjoner i laksens bitevillighet og fangstandeler for å bedre muligheten for målrettet gjenfangst. 

Undersøkelsene i Namsfjorden og Namsen er en oppfølging av prosjektet som startet i 2012, og vil skaffe mer og viktig kunnskap om 
1) tidspunkt og størrelsen av innsiget av villaks og rømt oppdrettslaks til Namsfjorden og Namsen og hvordan dette påvirker beregninger av andelen oppdrettslaks i elva
2) adferd og oppholdssted til villaks og oppdrettslaks på elva før, under og etter gyting (september – november)
3) fangst per innsats av villaks og rømt oppdrettslaks, og variasjoner i bitevillighet og fangstandeler i perioden september – oktober.

Prosjektinformasjon

Prosjektinfo

Overvåkingen er finansiert av: 

  • Miljødirektoratet
  • Fiskeridirektoratet
  • Norsk institutt for naturforskning

I perioden 2013-2018 har også følgende bidratt økonomisk:

  • Havbruksnæringens Miljøfond
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: