Lakseinnsig til fjordene

Kontakt

Lakseinnsig til Trondheimsfjorden 2018

Overvåker innsiget av laks til Trondheimsfjorden.

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Trondheimsfjorden utvikler seg i perioden 1. mai til 15. september 2018, og oppdateres hver sjette dag. Statistikken baserer seg på fangster i to enkle kilenøter ved innløpet til fjorden. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut.

Klassifisering

Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert på ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. 

Smålaks: totallengde mindre enn 66 cm
Mellomlaks: 66-88 cm
Storlaks: større enn 88 cm

 

Historiske resultater: Figurene viser summen av alle laksenotfangster i 2013-2016 (kumulativt).

Laks i Trondheimsfjorden 

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden og opp i elvene. I tillegg studeres atferden til oppdrettslaks og villaks i elva i forhold til ulike miljøfaktorer, samt om fisken vandrer mellom elver.  

Vill og rømt laks fanges i kilenøter ytterst i fjorden og merkes med radiosendere eller Lea-merker. Vandringsmønsteret undersøkes med stasjonære radiologgere i elvene og manuell peiling, samt gjenfangster av merket fisk. Studiet gjør oss i stand til å beregne mengden laks som vandrer opp i elvene, beskatningsrate i sjø og elv og forskjeller i adferd til vill- og oppdrettslaks. Dette er viktig for å vurdere om bestandene er bærekraftige.

 


 
 

Bestillngsskjema_MaurINorge