COAT - overvåker klimaendringer i Arktis

En sammensatt gruppe forskere, med Framsenteret som felles plattform, etablerer nå et observasjonssystem som skal overvåke klimaendringer og effekten av disse på arktiske tundraøkosystemer på Svalbard og Varangerhalvøya. Begge steder er 'hotspots' for økosystemendringer som følge av et varmere klima. 

COAT bygger på eksistrende naturovervåking og lange tidsserier og utvider disse til et ambisiøst økosystembasert, adaptivt og kunnskapsbasert overvåkingsprogram for klimaendringer og effektene av disse på norske tundra-økosystemer. Hva innebærer dette?

 • COAT er økosystembasert, med fokus på
  • Dominerende arter og artsgrupper i økosystemet, og arter med høy forvaltningsrelevans
  • Prosesser med høy sensitivitet til klimaforandringene
  • Aktiv involvering av forvaltning, lokalsamfunn og interessegruppe
 • COAT er adaptivt, med fokus på
  • Kontinuerlig oppdatering av kunnskap
  • Fortløpende evaluering og oppdatering av modeller som beskriver økosystemet
  • Oppdatering av overvåkingsdesign og analyser når ny teknologi og metodikk blir utviklet eller samfunnets kunnskapsbehovet endres
 • COAT er kunnskapsbasert, med fokus på
  • Vitenskapelig overvåkingsdesign, datainnsamling og valg av metoder
  • Utvikling av modeller for økosystemets forventede responser på klimaendringer
Gul frostmåler
Foto Geir Vie, COAT.

COAT har status som nasjonal forskningsinfrastruktur

I 2016 bevilliget Norges Forskningsråd midler til etablering av den nødvendige infrastrukturen for COAT. Etableringen skal være på plass i 2020. Infrastrukturen omfatter etablering av flere nye værstasjoner i både høy- og lavarktisk for å skaffe nye og bedre data om klimautviklingen i arktiske strøk. Disse nye værstasjoner vil inngå i det faste observasjonsnettverket driftet av Meteorologisk institutt og på sikt bidra til å forbedre både lokale værvarsler og klimamodeller. COATs fotavtrykk i overvåkingsområdene skal være så lite som mulig. Samtidig skal COAT overvåke sentrale deler av økosystemet året rundt. Forskningsinfrastrukturen i COAT omfatter derfor også små automatiskerte instrumenter som skal samle data gjennom hele året med minimalt vedlikehold.  

Les mer om COAT her.

Prosjektinformasjon

COAT bygger opp et langsiktig klima-økologisk overvåkingssystem for norsk arktisk tundra, som skal gi svar på hvordan sårbare tundraøkosystemer påvirkes av klimaendringer. COAT etablerer overvåking av høyarktisk tundra på Svalbard og lavarktisk tundra på Varangerhalvøya.  

Kontaktpersoner på NINA: 

Jane Uhd Jepsen

Audun Stien

Deltakerinstitusjoner i COAT:

UiT Norges Arktiske Universitet

NINA

Norsk Polarinstitutt

Meteorologisk institutt

UNIS

Århus Universitet

Finansiering: COAT finansieres av Norges Forskningsråd, Tromsø Forskningsstiftelse, Miljødirektoratet, Framsenteret og de deltakende institusjoner.